۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
حميدرضا عريضي ساماني
گروه آموزشی : روان شناسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,روانشناسي عمومي,دانشگاه شهيد چمران اهواز,1380
جستجو:
|
جستجو:
|
(9614),,1385/01/01 _ 1385/01/01,پرويز صباحي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Relationship between employees ; perception of noise and job satisfaction whit workplace deviance (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,براتي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Buying behavior attitude scale : Testing valivity reliabiulity and standardization (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship among student's important possessions their attitudes toward buying behavior and their values (968),26th International Congress of applied psychology,1384/10/11 _ 1384/10/11,كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(6792),,1384/06/03 _ 1384/06/03,حميدرضا عريضي ساماني
(5061),,1384/12/10 _ 1384/12/10,حميدرضا عريضي ساماني
A Comparison of Job Stress Between Midwives who works in Lobor Rooms Health Centers (3872),The 26th Conference of Baic Psychology,1383/10/12 _ 1383/10/12,حميدرضا عريضي ساماني
The criteria of choosing a discipline by public universities' Candidates based on high school discipline, age, and Number of participating in public exams (4412),The UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge.Colloquium on Research and Higher Education Policy Knowledge, Access and Governance: Strategies for Change,1383/09/02 _ 1383/09/02,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدحسين علامت ساز, محمدرضا نيلي احمدآبادي
A study of the Relationship in Job Satisfaction, Job Stress Orientation and work involvement with Different adult at styles on state Hospitals nurses in (1868),9th European Congress of Psychology,1384/03/13 _ 1384/03/13,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, عبدالرضا فروغي مباركه
(),,1387/03/01 _ 1387/03/01,حميدرضا عريضي ساماني, احمد يارمحمديان حسين آبادي
(),,1387/02/01 _ 1387/02/01,حميدرضا عريضي ساماني, احمد يارمحمديان حسين آبادي
(7484),,1387/03/01 _ 1387/03/01,احمد يارمحمديان حسين آبادي, حميدرضا عريضي ساماني, ايران باغبان سيچاني
(),,1383/03/01 _ 1383/03/01,علي ارشدرياحي, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, آرزو اشجع
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نسرين عسگري پور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نجمه اميدي ارجنكي, سحر جهانبخش گنجه, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,مهديه سادات خشوعي, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,منيرالسادات ذاكرفرد, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,الهه احمدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سحر جهانبخش, نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سعيد گودرزي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12169),,1387/05/30 _ 1387/05/30,حميدرضا عريضي ساماني, مائده خليليان
Comparison of general aptitudes and career motives in three levels of jobs in Saipa car company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,اميري, حميدرضا عريضي ساماني, محسن گلپرور
Relation of general aptitudes and job performance in Saipa car company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, amiri, golparvar, moradi
Profile analysis of training in Saipa car company (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, اميري
Relationship of deficiency in abilities and responsibility of managers with their personality in gas company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of job complexity and managers aptitude in Iran gas company (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of approaches of job-design (mechanistic and motivational approaches) with job attitudes in four industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Fahime Zareyi Shmsabadi, Nastaran Askaripour
The relationship between mood and affect in individual and group level and organizational prosocial behavior and job absenteeism in workplace (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Najmeh Omidi Arjenaki, Madineh Jahanbakhsh Ganjeh, Saied Goudarzi
Relationship of job dimensions and stress among personnel of Saipa Car Company (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,حميدرضا عريضي ساماني, Mohsen Golparvar, ابوالقاسم نوري, Babak Moradi
Relationship of managers' role breadth with aptitude in three industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نسترن عسكري پور, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship of job characteristics with job dimensions of managers in two industrial companies (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نسرين عسكري پور, حميدرضا عريضي ساماني
The Relationship between Job Demands,Job control, and Stress in Job Design among Employees of a Company (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,مدينه گنجه, ابوالقاسم نوري, حسين مولوي, حميدرضا عريضي ساماني
The relationship between job demands, job control, and subjective well-being (vitality, positive affect and negative affect, optimism) in job design among employees of a company (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,مدينه جهانبخش, حميدرضا عريضي ساماني, حسين مولوي, ابوالقاسم نوري
Relationship of Participation in Decision-Making, Trust, and Organizational Citizenship Behavior with Organizational Identity and Justice from Personnel`s Point of View in an Industrial Complex (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,آرزو اشجع, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
The relationship of job characteristics with job involvement of personnel (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
The relationship of job characteristics with organizational commitment of personnel (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,نجمه اميدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
The share of somatization, anxiety, social maladjustment, and depression in predicting addiction potential among theoretical high school male students in Freidan City (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,اعظم مرادي, امير قمراني, حميدرضا عريضي ساماني, صديقه رضايي
Comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children (2724),Internathnal Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,سالار فرامرزي, احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
Perceived justice: How different demographic characteristics can predict it in an organization (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي
How Income Plays a Crucial Role on the Personnel's Attitudes toward Different Aspects of their Organization (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي, محمد مجيب
The investigation relationship between cognitive factors and counterproductive work behavior (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,پرويز صباحي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Perceived organizational communication and its relationship with four psychological and organizational variables (2740),International Congress of Psycology,1387/04/30 _ 1387/04/30,ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي
Organization development in an Iranian industrial corporation: The diagnosis phase (3032),International Congress of Psycology,1387/05/02 _ 1387/05/02,ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني, جواد صنعتي, محمد مجيب
Relation between Job Satisfaction and Performance appraisal by 360degree feedback between two assembly line workers in automobile manufacturing company with and without Job rotation (),Eropean Congress of Psycology, _ ,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, زهره موسوي
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,آرزو اشجع, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,نسرين عسكرپور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,سرور خاكسار, محسن گلپرور, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, مهنوش اميني, نرجس فصيحي زاده
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5055),,1387/04/01 _ 1387/04/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, مريم اسلامي
(14767),,1386/12/01 _ 1386/12/01,حميدرضا عريضي ساماني, عاليه حقيقي
Comparison of the relation between pay for performance and pay.... (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, زرين السادات خادمي
Investigation of job-person fit via multi facet theory of ideal worker (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, بختيار نصرآبادي, نگار تابش
The Cognitive ability requirements of jobs at different levels of (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
Stability of Job Satisfaction Survey between two independent (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
The impact of organizational commitment, job search alternatives (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, افشين صلاحيان
Relation between viability and seriousness of grievance in the (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, فاطمه رحيمي
The brain storming instruction effect on shared mental model of (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, نگار تابش
Comparison of four motivation therories to interprete empirical data (189),11th European Congress of Psychology ECP09,1387/10/12 _ 1387/10/12,حميدرضا عريضي ساماني, نگار تابش
The mediating affect of Role breadth between cross training and creativity of industrial workers (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي
The effect of supervising advance skill on identification, affiliation, and exchange commitment via mediator variables (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
The comparing of expert and novice managers semantic network and its relation with their performance (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
The use of job analysis for training curriculum content evaluation (434),14th Eropean congress of work & organisational psycology,1387/11/25 _ 1387/11/25,حميدرضا عريضي ساماني, فروغ بختياري
(9506),,1387/03/02 _ 1387/03/02,فرنگيس بهارلويي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(8035),,1384/09/25 _ 1384/09/25,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(8036),,1384/09/25 _ 1384/09/25,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(8624),,1385/02/28 _ 1385/02/28,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(6764),,1379/06/20 _ 1379/06/20,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
A Comprehensive and Psychological Analysis of Managers Performance Appraisal System and Career (112),10th European Congress of Psychology,1385/12/12 _ 1385/12/12,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, حسن لباف, حسين مولوي
Investigating Self-Serving Bias in Predicting Marriage Success and Optimistic Judgment in Undergraduate Students of Isfahan University (112),10th European Congress of Psychology,1385/12/12 _ 1385/12/12,مهرنوش فرودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,مهرنوش فرودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(5049),,1387/02/01 _ 1387/02/01,الهه احمدي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12592),,1384/09/25 _ 1384/09/25,مليحه سادات كاظمي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,پرويز صباحي, محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مهنوش اميني, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,هادي براتي, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مهرنوش فردودستان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(12644),,1384/09/19 _ 1384/09/19,عاطفه نيلي, مولود رازي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Development of effective prototypes of performance in organization by practitioners contribution in cognitive performance appraisal (),,1382/02/01 _ 1382/02/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,موسوي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(13376),,1395/09/20 _ 1395/09/20,ذاكر, گنجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Psychomotor and intelligence attribution as self esteem maintence (1750),8th Alps-Adria Psychology Conference,1386/10/11 _ 1386/10/11,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
the study of psychology evaluation of the connor-davidson resilience scale in iranian high school students (1426),4th World Congress of the A.P.P.A.C association of psychologhy & psychiatry for adults & children,1389/02/14 _ 1389/02/14,امير قمراني, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
(8594),,1385/02/21 _ 1385/02/21,احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني, سيد كمال صولتي, مريم تاجي
comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children (3023),International Congress of Psychology,1387/04/31 _ 1387/04/31,سالار فرامرزي, احمد عابدي, حميدرضا عريضي ساماني
(9781),,1389/12/11 _ 1389/12/11,امير قمراني, محمدباقر كجباف, حميدرضا عريضي ساماني, شعله اميري
(),,1388/10/28 _ 1388/10/28,ليلا شيرواني, سيد کمال علوي, سيدجلال نجم السادات, سهراب پور ابراهيم, محمدرضا فرجي, حميدرضا عريضي ساماني
(5130),,1386/02/13 _ 1386/02/13,حميدرضا عريضي ساماني, حميد كاظمي زهراني
(5944),,1381/06/01 _ 1381/06/01,محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
(13843),,1385/02/08 _ 1385/02/08,محمدجواد لياقت دار, حميدرضا عريضي ساماني
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, حميدرضا عريضي ساماني
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, نرجس منجوقي
The effect of antecedent variables on accepting career bridge employment in retirement (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relation between work engagement and work-family conflict: The moderating role of perceived family support (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The relation between work engagement and employee health: The moderating role of perceived organisational support (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
Relationship of work engagement and employee health with considering the mediating role of work/family conflict (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مائده عرب زادگان, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
Job characteristics as mediation between relationship of job involvement and passion of activity (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
To investigate multiple relationships among workplace spirituality, perceived organizational justice and organisational citizenship behaviour (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,محمد تقي موثق, حميدرضا عريضي ساماني
The mediation role of perceived organizational climate between supervision climate and openness to experience among management students (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر مساح
Co-worker and supervisor support, Islamic work ethic, conscientiousness and agreeableness on whistleblowing in two organizations (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد, شادي درخشان
Investigation of the relationship between work-family conflict and family-work conflict with organisational justice ,organisational commitment and vitality (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, شبنم جوانمرد
Person-job fit relation with Belbin team roles among workers and managers of a chemical plant in Isfahan (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, فاطمه احمدي
Discrimination among foreman job categories of the Saipa Car Company (Iran) (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Organisational culture, leader-participation and shared vision are important steps toward perceived organisational effectiveness improvement (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,ميثم ديباجي, حميد آتش پور, امين برازنده, محسن گل پرور, حميدرضا عريضي ساماني
Construction and validation of the Islamic management scale and its relationship to perceived organisational and supervisor support and trust (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر مساح
The relationship between work-family conflict and job stress considering the mediating role of psychological hardiness, among personnel in the Iran Polyacryl company (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, شبنم جوانمرد
Relationship among five forms of work commitment, desire to remain and turnover (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, مريم اکبري
Investigation of positive affect and emotional intelligence effect on job satisfaction among oil refinery personnel (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, نرجس فصيح زاده
Relation of effort-reward imbalance with burnout and ambulatory blood pressure (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, سميرا شاهپوري, آيمي فريا
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,مولود اميري, حميدرضا عريضي ساماني
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,شادي درخشان, حميدرضا عريضي ساماني
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected issue (4624),XXX International Congress of Psychology,1391/05/01 _ 1391/05/01,حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, نرجس فصيح زاده
(),,1390/07/21 _ 1390/07/21,ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, زينب باقرصاد, فيروزه حقيقي
The Relationship between Myers-Briggs Type Indicator and Emotional Intelligence with Job Satisfaction (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,نرگس فصيحي زاده, حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1391/12/11 _ 1391/12/11,سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, ?
(),,1391/12/11 _ 1391/12/11,مائده عرب زادگان, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني, محبوبه قديري
(14746),,1389/11/26 _ 1389/11/26,نرگس فصيحي زاده, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان
(9237),,1389/12/03 _ 1389/12/03,فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
(9239),,1389/12/03 _ 1389/12/03,فاطمه فاضلي, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,شبنم جوانمردي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,شبنم جوانمرد, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,سيد ميثم ديباجي, حميدرضا عريضي ساماني, ابوالقاسم نوري
(),,1391/12/03 _ 1391/12/03,مائده عرب زادگان, محبوبه قديري, ابوالقاسم نوري, حميدرضا عريضي ساماني
The five-factor model of personality and job involvement in employees of Khorasan Razavi industrial corporations (Iran) (1134),30th International Congress Of Psychology,1391/05/02 _ 1391/05/02,محسن دربانيان, حميدرضا عريضي ساماني, حسين سماواتيان
The relationship between Marston Behavioral Model (DISC) and Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) in an industrial setting (3731),The 12th European Congress of Psychology_ECP,1390/04/13 _ 1390/04/13,نرگس فصيحي زاده, ابوالقاسم نوري, حسين سماواتيان, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1393/09/26 _ 1393/09/26,هاجر براتي, حميدرضا عريضي ساماني
(12612),,1391/01/01 _ 1391/01/01,حميدرضا عريضي ساماني, علي ناصري محمد آبادي, آزاده عسکري
(7833),,1391/12/03 _ 1391/12/03,مريم سادات اخباري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1395/02/30 _ 1395/02/30,محمد زضا صمصام شريعت?, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1395/02/30 _ 1395/02/30,سيد مجمد رضا صمصام شريعت, حميدطاهر نشاط دوست, مهرداد كلانتري, حميدرضا عريضي ساماني
The role of prudence in desire and mean end belief of elder adequate financial support (490),15th European Congress of Psychology,1396/04/23 _ 1396/04/23,حميدرضا عريضي ساماني, امير قمراني
Comparison of Cognitive Failure and Meta Cognition Components via Moderator Variable of Job Accident Rate (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Relation of Organizational Commitment and Personality Characteristics with Job Structure Consideration (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
Interaction of Cognitive Ability with Two Educational Approaches in Reaction Training Evaluation and Post Education Performance in One Industrial Company (3727),The 12th European Congress of Psychology,1390/04/13 _ 1390/04/13,هاجر براتي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
(),,1398/12/19 _ 1398/12/19,زهره موسوي, نرجس محبي, حميدرضا عريضي ساماني, محسن اصغرزاده
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمدرضا نيلي احمدآبادي
(),,1381/01/01 _ 1381/01/01,احمدرضا نصراصفهاني, محمدرضا نيلي احمدآبادي, حميدرضا عريضي ساماني
|
بررسي يادگيري پيانو بر توانايي تمايز و بازتوليد موسيقايي بر حسب كرونوتايپ در هنرجويان موسيقي,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي برنامه فرزندپروري بر اساس مدل باركلي بر تعامل بين مادر با كودك داراي اختلال رفتاري در بين مادران شاغل,كارشناسي ارشد,1401/10/13, ,حميدرضا عريضي ساماني
راكاوي مشكلات رفتاري و هيجاني كودكان در بستر طلاق عاطفي والدين تدوين بسته درماني مبتني بر آن و مقايسه اثربخشي آن با درمان فرا تشخيصي يكپارچه اختلالات هيجاني بر مشكلات رفتاري بروني سازي شده و دروني سازي شده كودكان,دكتري,1401/09/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
تحليل شغل كمي و كيفي مكانيك هواپيما به عنوان شغل غير مرسوم براي زنان و بررسي ابعاد نگرش نسبت به كار زنان در اين شغل در بين افراد جامعه و افراد خبره به تفكيك زن و مرد,كارشناسي ارشد,1401/08/28, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين ارزيابي تمرين زنده و رايانه اي با ارزيابي سنجشي در ابعاد رهبري، حل مسئله و چانه زني در نمونه دانشجويي در كانون ارزيابي رهبري، حل مسئله و چانه زني,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير تمرين هاي موازي و تمرين هاي مكرر در بهبود عملكرد در كارمايه تعاملي در جلسه مركز ارزيابي و در محيط كار در مقايسه با گروه بدون تشريح تمرين,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,حميدرضا عريضي ساماني
تأثير آموزش نظريه تبادل اجتماعي بر شايستگي هاي معلمان مقطع ابتدايي در آموزش هاي بر خط,كارشناسي ارشد,1401/05/08, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و رضايت شغلي با توجه به كانال‌هاي ارتباطي در بين كاركنان دوركار,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه فاصله ويژگي هاي شخصيت فرد به عنوان يك شاخص براز شغلي با موفقيت در كارراهه و انرژي رابطه اي تعاملي در بين كاركنان در مشاغل مديريتي كارشناي عملياتي شركت توزيع برق اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش تعديلي آموزش طرحواره اي و رفتاري در رابطه بين نتايج كانون ارزيابي ارزيابي همكاران و سرپرستان,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثرتعاملي زمان پاسخ گويي در مدل سازي شايستگي وتحليل كاربرزمان پاسخ گويي درعملكردنوعي وبيشينه درداوطلبان شغل حسابداري طي فرايند گزينش ازطريق كانون ارزيابي,كارشناسي ارشد,1400/06/30, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير لوتيراستام بر زمان واكنش به محركهاي نوري و صوتي در بيماران مصروع شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه¬¬ي رضايت شغلي و دلبستگي شغلي در دو رويكرد روانشناسي صنعتي و سازماني و يك رويكرد روانشناسي باليني در گزينش كاركنان برمبناي تناسب شغل با شاغل,كارشناسي ارشد,1400/06/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين ارتباط انرژي رابطه اي با برخي پيشايندهاي آن و بررسي اثر بخشي برنامه غني سازي رابطه، مدل CREW و روش تركيبي بر ارتقاي سطح انرژي رابطه¬ اي.,دكتري,1400/06/04, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه تناسب فرد- شغل با خلاقيت و رفتار نوآوري با نقش ميانجي دلبستگي شغلي در كاركنان مشركتهاي مستقر در علم و فناوري يزد,كارشناسي ارشد,1399/12/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
كاوش تجارب كودكان مبتلا به وسواس فكري- عملي و مقايسه تأثير مداخله مبتني بر آن با درمان مبتني بر پذيرش وتعهد، درمان تراپلي و درمان تركيبي پذيرش و تعهد و تراپلي بر شدت علائم، عملكرد و تجارب اين بيماران: مطالعه روش هاي تركيبي.,دكتري,1399/12/26, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجه اي(tdcs)و امگا3 بر كاركردهاي اجرايي و افسردگي و ولع غذايي در بيماران مبتلا به افسردگي دو قطبي.,كارشناسي ارشد,1399/09/28, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين بسته آموزشي "پذيرش مرگ" در اديان ابراهيمي با تاكيد بر اسلام و مقايسه تاثير آموزش گروهي مبتني بر اين بسته با آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر پذيرش و تعهد و آموزش گروهي "پذيرش مرگ" مبتني بر اصالت وجودي بر كيفيت زندگي بيماران سرطاني,دكتري,1399/09/24, ,حميدرضا عريضي ساماني
ساخت كانون سنجش بر مبناي تحليل شغل و الگوي شايستگي مديران در يك سازمان صنعتي,دكتري,1399/09/22, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير آموزش اختصاصي سازي حافظه سرگذشتي برآرزوهاي كارراهه، تصميم¬گيري كارراهه و اضطراب -آسودگي دانشجويان شاغل دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/09/15, ,حميدرضا عريضي ساماني
شناسايي عوامل موثر بر اختلال ميل/برانگيختگي جنسي در زنان و تدوين سناريوهاي درمان تعديل كننده سوگيري شناختي و مقايسه آن با ذهن آگاهي بر ادراك انتقاد زنان مبتلا به اختلال ميل/برانگيختگي جنسي,دكتري,1399/09/13, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي تلفيقي معناداري زندگي و مقايسه تاثير آموزش مبتني بر آن با آموزش مفاهيم معناداري فرانكل بر افكار خودكشي و نااميدي دختران نوجوان,دكتري,1399/07/22, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه تأثير آموزش خودكنترلي، تنظيم هيجاني، مهارت هاي حل مساله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده، استرس ادراك شده و عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني,دكتري,1399/03/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه وضعيت تنظيم هيجان ، تحمل پريشاني و متغيرهاي هيجاني _رفتاري مشكل آفرين در زنان معتاد و زنان عادي و مقايسه تأثير رفتاردرماني ديالكتيك و سايكودراما بر تنظيم هيجاني و تحمل پريشاني و متغيرهاي آن در زنان معتاد,دكتري,1398/12/14, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير سه مداخله درماني (الكساندر، دوساهو و تركيب خاطره گويي و ايفاي نقش) بر بهزيستي روانشناختي و سلامت كاركردي سالمندان به منظور ساخت مداخله تركيبي در شهر اصفهان,دكتري,1398/11/15, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي طولي رابطه بين عملكرد (تحصيلي-كاري)، خوش بيني و سرزندگي از طريق سبك‌هاي مقابله‌اي بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و كاركنان يك شركت صنعتي و مقايسه سه روش بوت استراپ و مونت كارلو براي بررسي اثر غير مستقيم,كارشناسي ارشد,1398/10/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر بازنمايي ها (طرحواره اي و تصويري) بر توانايي حل مسئله رياضي و بررسي نقش تعديلي توانمندي هاي فردي در آن,دكتري,1398/10/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي و توسعه يك مدل شخصي سازي شده و عمومي از هوشياري با استفاده از اطلاعات به دست آمده از اندازه مردمك چشم بر اساس يك سيستم بينايي كاميپيوتر در دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/08/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
الگويابي سبك زندگي اسلامي,دكتري,1398/07/16, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر معناداربودن شناختي محرك‌ها در شدت احساس پديده? توهم بصري ادراك خودحركت(تباح),كارشناسي ارشد,1398/04/05, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه كاهش عملكرد شناختي با ابعاد شناختي مشاغل با توجه به نقش تعدلي استرس مربوط به زمان و شغل در كاركنان شركت سايپا و تاثير پذيري عوامل مغذي مغز,كارشناسي ارشد,1397/10/14, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي الگوي مفهومي رابطه استرس ،سلامت عمومي ،"عامليت"وسرسختي روانشناختي با خودمراقبتي و مقايسه تاثير درمان مبتني بر اين الگو با آموزش ايمن سازي درمقابل استرس برخودمراقبتي در بيماران ديابتي,دكتري,1397/10/12, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي وظيفه محور و بهت محور با توصيه مديران,كارشناسي ارشد,1396/07/19, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه دو رويكرد كانون توسعه اي تفكر استراتژيك با اموزش,كارشناسي ارشد,1396/07/12, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير آگهي بر حساسيت قيمت ورمزگشايي آگهي توسط دانشجويان با توجه به سرمايه فرهنگي و گرايش به,كارشناسي ارشد,1392/04/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
ارزيابي و ژايش سلامت روان كاركنان يك شركت صنعتي,كارشناسي ارشد,1392/04/25, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش ميانجگري هدفهاي شغلي فردي در رابطه بين عدالت توزيعي و اشتياق شغلي,كارشناسي ارشد,1392/04/23, ,حميدرضا عريضي ساماني
طراحي كانون ارزيابي ارتقاي مديران و بررسي ويژگي هاي روانسنجي و فرآيندهاي آن,دكتري,1391/11/24, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي و تدوين اثر بخشي الگوي فرد محور و سازمان محور بر فرسيودگي شغلي كاركنان شركت فولاد مباركه,دكتري,1391/09/08, ,حميدرضا عريضي ساماني
درخواست خانم فاطمه احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني براي انجام دفاعيه مطرح و با توجه به موافقت استاد محترم راهنما آقاي دكتر عريضي و مشاور دكتر نوري و دكتر عسگري مقرر شد نامبرده با داوري دكتر كاظمي و دكتر سيادت تا پايان مهرماه از پايان نامه خود دفاع نمايند.,كارشناسي ارشد,1391/07/29, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين جو سازماني ادراك شده در تمرين كازيه اي با مقياس شخصيتي و سبك هاي رهبري,كارشناسي ارشد,1391/03/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه نگرشهاي كاركنان متغييرهاي سازماني تعهد سازماني و تعارض كار-خانواده در كاركنان اقماري نوبتكار و عادي,كارشناسي ارشد,1391/03/21, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه بين تعارض كار خانواده با متغييرهاي بهزيستي رواني و شخصيتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين رابطه برخي ويپگيهاي شناختي انگيزشي فردي و ويپگيهاي جمعيت شناختي با ژيامدهاي اموزشي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
شبيه‌سازي پيش بيني پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرك و ارتباط آن با شخصيت فرد,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه هوش هيجاني ، شخصيت پويا و ساختار سازماني,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير ويژگي مديران بر تفكر انتقادي و ارتباطاات بين فردي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي رابطه سلامت با كار دو روش رگرسيون سلسه مراتبي و شبكه عصبي در بين كاركنان صنعتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
انتخاب و اجراي تمرين هاي ارزيابي براي مديران شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين شناسايي اتعداد ادارك شده و چشم انداز پيشرفت مسير شغلي و نياز به رشد با تمايل به ترك خدمت .,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقايص و سو گيري تفكر استراتژيك مديران شركت هاي خودرو سازي در مديران و اعتبار يابي كانون ارزيابي براي شايستگي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي نقش ميانجي ترس از ارزيابي در رابطه پهناي نقشي و ساختار سازماني با عملكرد مديران در كانون ارزيابان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اندازه گيري و بررسي ميزان و عوامل موثر بر فرسودگي شغلي در شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تعيين ابعاد شخصيتي مشاغل در رده هاي مديريتي عملياتي و كارشناسي در شركت زيوران اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
انتخاب و اجراي تمرين هاي كانون ارزيابي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه دلبستگي و روابط والد فرزندي با اسيب هاي رواني از طريق مدارا در دختران,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي كاركنان در زمان دوركاري: يك مطالعه كيفي,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه ميزان خطاي ارزيابي در مقايسه با ارزياب ملاك در گروه با ايفاگر نقش با اشاره به بعد، بدون اشاره به بعد و گروه بدون ايفاي نقش,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر مداخله خودتعييني بر انگيزش و عملكرد كاركنان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثر بهبود توزيع كار با تلفيق نقش رغبت هاي شغلي كاركنان در فرايندهاي پشتيباني شده توسط BPMS بر روي خشنودي شغلي، تعهد شغلي و عملكرد كاركنان,كارشناسي ارشد,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه سرمايه روانشناختي در محيط كار، ويژگي هاي روانشناختي سازمان و خردمندي مديران با شور و شوق كاري كاركنان و تدوين بسته آموزشي افزايش شور و شوق كاري كاركنان و اثربخشي آن,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تأثير متغيرهاي روانشناختي و موقعيتي بر قصد و رفتار وانمودسازي براي ساخت آزمون شخصيت مستقل از وانمودسازي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي متغيرهاي فردي و سازماني موثر بر واكنش به تغيير و پيامدهاي آن در جريان خصوصي سازي شركت پتروشيمي بندر امام,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثربخشي روان درماني پويشي حمايتي كوتاه مدت بر كاهش علائم جسماني و روانشناختي و تغيير الگوي تست تي اي تي در دانشجويان دانشگاه اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي توانمند سازي روانشناختي صلح محور و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر صلح دروني/ بيروني و امواج مغزياز طريق ميانجيگري توازن درون رواني و نظريه ذهن در دانشجويان دانشگاه اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي بومي مشاوره مسير شغلي بر اساس مشكلات اشتغال زنان در صنعتو تاثير مشاوره مسير شغلي مبتني بر اين الكو بر مشكلات اشتغال و كيفيت زندگي كاري,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مدل مشاوره اي گزينش كاركنان بر اساس رضايتمندي و رضايتبخشي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تاثير كاربرد كانون ارزيابي بعد محور و وظيفه محور بر ارزيابي خشنودي كارراهه، اقدام براي رشد فردي، و خودكارآمدي مديران شركت پتروشيمي ايران,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين مدل مشاوره مسير شغليمبتني بر سرمايه هاي مسيرشغلي اجتماعي و روانشناختي و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر موفقيت مسير شغلي ذهني,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي اثربخشي مداخلات مبتني بر دلبستگي و مقايسه ان با مداخلات هيجان مدار در اختلال بيش فعالي كمبود توجه,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي سرريز شدن پسريز شدن در متغييرهاي مثبت و منفي كاري و خانوادگي,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
شناسايي و اعتبار يابي عوامل موثر بر كاميابي در كار معلمان زن به منظور ارائه الگو و سنجش,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي رابطه برازش ويژگي هاي شخصيتي افراد و جنبه هاي شخصيتي شغل براي تدوين مدل تاثير دانش و مهارت(KS) بر شمّ تجاري و آموزش كارآافريني بر تمايل نسبت به رفتار كار آفريني از طريق خود اثر بخشي و شور كار آفريني در سبد گردانان بورس اصفهان,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي متغيرهاي پيشايند و پسايند جامعه پذيري سازماني جهت تدوين الگوي بومي جامعه پذيري سازماني,دكتري,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني هويت و عدالت سازماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك رهبري با يهره وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهرستان اسلام آباد غرب,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
اثر(رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه ي سازه هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام آباد غرب,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
رابطه بين متغيرهاي پيشايند(عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان كاري با عملكرد شغلي در كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
هنجاريابي مقياس رفتار سازشي لمبرت در تشخيص عقب ماندگي ذهني دانش آموزان 10-13سال پسر و دختر دبستانهاي استثنايي اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي شدت و شيوع ترس در دانش آموزان نوجوان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان شهرستان زنجان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
بررسي تاثير محرك هاي هيجاني بر پردازش اطلاعات و هذيان در بيماران اسكيزوفرني در مقايسه با افراد عادي,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
طراحي مدل شايستگي هاي مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست (HSE) از طريق تحليل کارکردي شغل(FJA) در شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان.,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تدوين الگوي توانمندسازي روان شناختي صلح محور و بررسي تاثير آموزش مبتني بر آن بر صلح دروني و بيروني، کيفيت زندگي و امواج مغزي از طريق ميانجي گري توازن درون رواني و نظريه ي ذهن در دانشجويان دانشگاه اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
الگويابي نقش مولفه‌هاي شناختي و توانمندي روانشناختي در خلاقيت و نوآوري سازماني كاركنان اداره ورزش و جوانان استان اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
تحليل نقش توانمندي روانشناختي، شادي در محيط كار و اشتياق شغلي در بهره وري كاركنان شركت گاز استان اصفهان به منظور ارايه الگو,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
مقايسه تأثير آموزش خود كنترلي ، تنظيم هيجاني ، مهارتهاي حل مسئله و روش تركيبي بر كاهش قلدري ادراك شده ، استرس ادراك شده و افزايش عملكرد شغلي كاركنان زن سازمان تربيت بدني استان اصفهان,,, ,حميدرضا عريضي ساماني
جستجو:
|
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان شناسي- جلد اول,دانشگاه شهيد بهشتي,1400,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
Complexity and evolution in organizational development,فرداي شرق,1400,حميدرضا عريضي ساماني, هاجر براتي احمدآبادي
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي (جلد دوم),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت),1399,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني
راهبردهاي تدريس در آموزش هندسه,انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1397,حميدرضا عريضي ساماني, مصطفي مهديان
•روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي جلد دوم,سازمان سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1396,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ هفتم],دانشگاه شهيد بهشتي و سمت,1393,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمو ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمدجعفر پاك‌سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي‌نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ ششم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1392,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم -(چاپ پنجم),سمت و دانشگاه شهيد بهشتي,1391,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاک سرشت, علي دلاور, عليرضا کيامنش, غلامرضا خويي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد دوم)[چاپ چهارم],سمت+دانشگاه شهيد بهشتي,1390,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابواقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي ننژاد
روشهاي كاربردي پژ.هش در روانشناسي باليني و مشاوره,نشر دانژه,1387,حميدرضا عريضي ساماني, حجتالله فراهاني
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي، جلد دوم,انتشارات سمت ودانشگاه شهيدبهشتي,1386,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, خسرو باقري, محمدحسين علامت ساز, محمد جعفر پاك سرشت, علي دلاور, عليرضا كيامنش, غلامرضا خوي نژاد
روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد اول),سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهيد بهشتي,1384,احمدرضا نصراصفهاني, حميدرضا عريضي ساماني, محمود ابوالقاسمي, محمد جعفر پاك سرشت, عليرضا كيامنش, خسرو باقري, محمد خير, منيجه شهني ييلاق, زهره خسروي
روش هاي پيشرفته پژوهش در علوم انساني(رويكردي كاربردي),انتشارات جهاد دانشگاهي,1384,حميدرضا عريضي ساماني
نماي تربيت,موسسه ذتحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم,,حميدرضا عريضي ساماني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
121 كارورزي 1401/10/28 چهارشنبه 14:00-16:00
180 روش هاي تحقيق و روانسنجي در روانشناسي صنعتي و سازماني 1401/10/20 سه شنبه 08:00-10:00
393 روش هاي پژوهش پيشرفته 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
407 نظريه بالندگي و جمعيتهاي سازماني 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
409 روان شناسي كارآفريني 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
431 نظريه هاي روانشناسي اجتماعي و كاربرد آنها در سازمان ها 1401/10/24 شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal