۱۴۰۱ پنج شنبه ۹ تير
حمید رضا عریضی سامانی
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی صنعتی,دانشگاه شهید چمران اهواز,ایران,-1380
فوق لیسانس,روانشناسی تربیتی,دانشگاه شهید چمران اهواز,ایران,-
لیسانس,ریاضی محض,دانشگاه اصفهان,ایران,-
جستجو:
|
پیش بینی تعهد به تغییر از اعتماد به سرپرست، ارتباطات تغییرمدار و قابلیت استخدام ,کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری,بین المللی,سخنرانی,1393,هاجر براتی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مولود امیری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,شادی درخشان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,نرجس منجوقی | Detail
The effect of antecedent variables on accepting career bridge employment in retirement,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مولود امیری,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relation between work engagement and work-family conflict: The moderating role of perceived family support,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مائده عرب زادگان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relation between work engagement and employee health: The moderating role of perceived organisational support,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مائده عرب زادگان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Relationship of work engagement and employee health with considering the mediating role of work/family conflict,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مائده عرب زادگان,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | Detail
Job characteristics as mediation between relationship of job involvement and passion of activity,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,شادی درخشان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
To investigate multiple relationships among workplace spirituality, perceived organizational justice and organisational citizenship behaviour,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد تقی موثق,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The mediation role of perceived organizational climate between supervision climate and openness to experience among management students,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,هاجر مساح | Detail
Co-worker and supervisor support, Islamic work ethic, conscientiousness and agreeableness on whistleblowing in two organizations,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,شبنم جوانمرد,شادی درخشان | Detail
Investigation of the relationship between work-family conflict and family-work conflict with organisational justice ,organisational commitment and vitality,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,شبنم جوانمرد | Detail
Person-job fit relation with Belbin team roles among workers and managers of a chemical plant in Isfahan ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,فاطمه احمدی | Detail
Discrimination among foreman job categories of the Saipa Car Company (Iran) ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,شادی درخشان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Organisational culture, leader-participation and shared vision are important steps toward perceived organisational effectiveness improvement,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,میثم دیباجی,حمید آتش پور,امین برازنده,محسن گل پرور,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Construction and validation of the Islamic management scale and its relationship to perceived organisational and supervisor support and trust ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,هاجر مساح | Detail
The relationship between work-family conflict and job stress considering the mediating role of psychological hardiness, among personnel in the Iran Polyacryl company ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,شبنم جوانمرد | Detail
Relationship among five forms of work commitment, desire to remain and turnover ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,مریم اکبری | Detail
Investigation of positive affect and emotional intelligence effect on job satisfaction among oil refinery personnel,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,نرجس فصیح زاده | Detail
Relation of effort-reward imbalance with burnout and ambulatory blood pressure ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,سمیرا شاهپوری,آیمی فریا | Detail
Noise psychological effect in Isfahan hospital environments ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,مولود امیری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The effect of visual instruction on quantity and quality of seeing action ,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,شادی درخشان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Misconduct and whistle-blowing in nursing profession: Important but neglected issue,XXX International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,نرجس فصیح زاده | Detail
بررسی نقش الگوی های زمانی کاری در تعارض بین فردی و تعارض کار- خانواده با پیگیری کیفی نتایج ,سومین کنگره ملی روانشناسی صنعتی - سازمانی,ملی,پوستر,1391,?,سید میثم دیباجی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
رابطه ی تعارض کار- خانواده، سلامت جسمانی و افسردگی: نقش میانجی اشتیاق شغلی ,سومین کنگره ملی دو سالانه روانشناسی صنعتی- سازمانی,ملی,پوستر,1391,مائده عرب زادگان ,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,محبوبه قدیری | جزئیات
رابطه خوش بینی و سرزندگی به عنوان سرمایه های روانشناختی با تعاملات منفی کار و خانواده ,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران91,ملی,پوستر,1391,شبنم جوانمردی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
مقایسه نقش پیشبین ویژگی های شخصیتهای توافق پذیرو وظیفه شناسی در تداخل کار و خانواده تداخل خانواده کار ,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران91,ملی,پوستر,1391,شبنم جوانمرد,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
نقش تعارش و کار - خانواده و حمایت سازمانی اداراک شده در رضایت شغلی ,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران91,ملی,پوستر,1391,سید میثم دیباجی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
رابطه حمایت سرپرست با سلامت جسمانی و افسردگی نقش میانجی اشتیاق شغلی ,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران91,ملی,پوستر,1391,مائده عرب زادگان ,محبوبه قدیری,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
The five-factor model of personality and job involvement in employees of Khorasan Razavi industrial corporations (Iran),30th International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1391,محسن دربانیان,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | Detail
بررسی فرآیند تصمیم گیری در متقاضیان استخدام شرکت ملی گاز ایران در سال 89,هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی,هفته پژوهش,پوستر,1391,حمید رضا عریضی سامانی,علی ناصری محمد آبادی,آزاده عسکری | جزئیات
رابطه میان چهار ساختار تعهد کاری در میان کارکنان پالایشگاه استان اصفهان,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران,هفته پژوهش,پوستر,1391,مریم سادات اخباری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه ی ادراک عدالت سازمانی و تمایل به انتشار شایعه در سازمان,همایش ملی شایعه,ملی,سخنرانی,1390,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,زینب باقرصاد,فیروزه حقیقی | جزئیات
The Relationship between Myers-Briggs Type Indicator and Emotional Intelligence with Job Satisfaction,The 12th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,نرگس فصیحی زاده,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relationship between Marston Behavioral Model (DISC) and Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) in an industrial setting,The 12th European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,سخنرانی,1390,نرگس فصیحی زاده,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
the study of psychology evaluation of the connor-davidson resilience scale in iranian high school students,4th World Congress of the A.P.P.A.C association of psychologhy & psychiatry for adults & children,بین المللی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | Detail
آماده سازی ,انطباق بومی و کارآیی برنامه آموزش قدردانی برای نوجوانان,سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1389,امیر قمرانی,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی,شعله امیری | جزئیات
بررسی تاثیر عوامل شخصی بر خشنودی شغلی کارکنان پالایشگاه اصفهان,همایش منابع انسانی در صنعت نفت,ملی,سخنرانی,1389,نرگس فصیحی زاده,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان | جزئیات
ادراک کارکنان زن از رابطه ابعاد روانشناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1389,فاطمه فاضلی,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | جزئیات
مقایسه کنش های روان نژندانه ی سازمان با کنش های روان نژندانه ی مدیران در بین کارکنان زن و مرد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تاٌهل و تعداد فرزندان,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,سخنرانی,1389,فاطمه فاضلی,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی رابطه میان ارزش های فردی و سازمانی در بین کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان,همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت,بین المللی,پوستر,1388,لیلا شیروانی,سید کمال علوی,سیدجلال نجم السادات,سهراب پور ابراهیم,محمدرضا فرجی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه اختلالات شخصیت دانشجویان دانشگاه اصفهان برمبنای مقیاس محور (2) کولیج (CATT) با عملکرد تحصیلی دانشجویان,چهارمین کنگره بهداشت روانی دانشجویان,ملی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,احمد یار محمدیان حسین آبادی | جزئیات
مقایسه بهروانی در چهار گروه از افراد بازنشسته در یک سازمان دولتی,اولین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی,ملی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,احمد یار محمدیان حسین آبادی | جزئیات
تحلیل رابطه میان بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان,چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان,ملی,پوستر,1387,احمد یار محمدیان حسین آبادی,حمید رضا عریضی سامانی,ایران باغبان سیچانی | جزئیات
رابطه خودارزشیابی محوری با خشنودی و عملکرد شغلی کارکنان,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,ابوالقاسم نوری,آرزو اشجع,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
تعیین شاخص‌های شایستگی و ارتباط آنها با عملکرد کارکنان شرکت حفاری شمال,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,نسرین عسگری پور,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی در پرستاران,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,نجمه امیدی ارجنکی,سحر جهانبخش گنجه,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی میزان رضایت شغلی معلمین زن و مرد در مقطع متوسطه,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,مهدیه سادات خشوعی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
رابطه کارراهه شغلی با بصیرت شغلی و تعهد سازمانی در مجموعه ای از کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه شرکت های صنعتی,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,سخنرانی,1387,منیرالسادات ذاکرفرد,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
بررسی رابطه بین جایگاه مهار و سه جزء تعهد به تغییر در بین کارکنان ,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,سحر جهانبخش,نجمه امیدی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
اهمیت رویه و شرح رویه در پیش‌بینی لذت از شغل مدیران و سرپرستان مناطق چهارگانه شرکت ملی گاز ایران,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,سعید گودرزی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
روش های تحلیل میانجی و کاربرد آن در بررسی جاذبه سازمانی,نهمین کنفرانس آمار ایران,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,مائده خلیلیان | جزئیات
Comparison of general aptitudes and career motives in three levels of jobs in Saipa car company,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,محسن گلپرور,امیری | Detail
Relation of general aptitudes and job performance in Saipa car company,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,amiri,golparvar,moradi | Detail
Profile analysis of training in Saipa car company,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,امیری | Detail
Relationship of deficiency in abilities and responsibility of managers with their personality in gas company,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Relationship of job complexity and managers aptitude in Iran gas company,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Relationship of approaches of job-design (mechanistic and motivational approaches) with job attitudes in four industrial companies,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,Fahime Zareyi Shmsabadi ,Nastaran Askaripour | Detail
The relationship between mood and affect in individual and group level and organizational prosocial behavior and job absenteeism in workplace,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,Najmeh Omidi Arjenaki ,Madineh Jahanbakhsh Ganjeh ,Saied Goudarzi | Detail
Relationship of job dimensions and stress among personnel of Saipa Car Company,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید رضا عریضی سامانی,Mohsen Golparvar ,ابوالقاسم نوری,Babak Moradi | Detail
Relationship of managers' role breadth with aptitude in three industrial companies,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,پوستر,1387,نسترن عسکری پور,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relationship of job characteristics with job dimensions of managers in two industrial companies,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,پوستر,1387,نسرین عسکری پور,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The Relationship between Job Demands,Job control, and Stress in Job Design among Employees of a Company,International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1387,مدینه گنجه,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relationship between job demands, job control, and subjective well-being (vitality, positive affect and negative affect, optimism) in job design among employees of a company,International Congress of Psycology,بین المللی,پوستر,1387,مدینه جهانبخش,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی,ابوالقاسم نوری | Detail
Relationship of Participation in Decision-Making, Trust, and Organizational Citizenship Behavior with Organizational Identity and Justice from Personnel`s Point of View in an Industrial Complex,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,آرزو اشجع,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | Detail
The relationship of job characteristics with job involvement of personnel,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,نجمه امیدی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | Detail
The relationship of job characteristics with organizational commitment of personnel,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,نجمه امیدی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | Detail
The share of somatization, anxiety, social maladjustment, and depression in predicting addiction potential among theoretical high school male students in Freidan City,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,اعظم مرادی,امیر قمرانی ,حمید رضا عریضی سامانی,صدیقه رضایی | Detail
Comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children,Internathnal Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,سالار فرامرزی,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Perceived justice: How different demographic characteristics can predict it in an organization,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی | Detail
How Income Plays a Crucial Role on the Personnel's Attitudes toward Different Aspects of their Organization,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی,محمد مجیب | Detail
The investigation relationship between cognitive factors and counterproductive work behavior,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,پرویز صباحی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Perceived organizational communication and its relationship with four psychological and organizational variables,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی | Detail
Organization development in an Iranian industrial corporation: The diagnosis phase,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی ,محمد مجیب | Detail
تعیین شاخص‌های شایستگی و ارتباط آنها با عملکرد کارکنان شرکت حفاری شمال,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,سخنرانی,1387,نسرین عسکرپور,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
الگوی ارتباطی استانداردهای شخصی و غیر شخصی و عدالت ادراک شده,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,سرور خاکسار,محسن گلپرور,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
مقایسه دو شیوه شناختی میانگین گیری و افزایشی در قضاوت اجتماعی در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه اصفهان,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,مهنوش امینی,نرجس فصیحی زاده | جزئیات
پایایی سنجی و اعتبار یابی مقیاس تعهد به تغییر سازمانی,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,هاجر براتی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
بررسی رابطه متغیرهای پیش بین سوانح شغلی با میزان نیاز به کمکهای اولیه و نزدیکی به عجز و ناتوانی با توجه به متغیر تعدیل کننده برونگرایی در یک شرکت صنعتی شهر تهران,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1387,ابوالقاسم نوری,مریم اسلامی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
Comparison of the relation between pay for performance and pay....,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,زرین السادات خادمی | Detail
Investigation of job-person fit via multi facet theory of ideal worker,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,بختیار نصرآبادی,نگار تابش | Detail
The Cognitive ability requirements of jobs at different levels of,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,افشین صلاحیان | Detail
Stability of Job Satisfaction Survey between two independent,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,افشین صلاحیان | Detail
The impact of organizational commitment, job search alternatives,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,افشین صلاحیان | Detail
Relation between viability and seriousness of grievance in the,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,فاطمه رحیمی | Detail
The brain storming instruction effect on shared mental model of,11th European Congress of Psychology ECP09,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,نگار تابش | Detail
Comparison of four motivation therories to interprete empirical data,11th European Congress of Psychology ECP09,هفته پژوهش,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,نگار تابش | Detail
The mediating affect of Role breadth between cross training and creativity of industrial workers ,14th Eropean congress of work & organisational psycology,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,هاجر براتی | Detail
The effect of supervising advance skill on identification, affiliation, and exchange commitment via mediator variables ,14th Eropean congress of work & organisational psycology,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,فروغ بختیاری | Detail
The comparing of expert and novice managers semantic network and its relation with their performance ,14th Eropean congress of work & organisational psycology,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,فروغ بختیاری | Detail
The use of job analysis for training curriculum content evaluation ,14th Eropean congress of work & organisational psycology,بین المللی,پوستر,1387,حمید رضا عریضی سامانی,فروغ بختیاری | Detail
بررسی رابطه‌ی راهنمایی و رفتار صادقانه سرپرست با رفتار مدنی سازمانی و رفتار ضدتولید کارکنان در دو شرکت صنعتی در شهر اصفهان,روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,پوستر,1387,فرنگیس بهارلویی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
رابطه سرریزشدگی مسائل کار در خانواده با متغیر‌های عزت نفس، جایگاه‌ مهار و ویژگی‌های شغلی,اولین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی وسازمانی,ملی,سخنرانی,1387,الهه احمدی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
comparison of neuropsychological aspect of dyslexic and normal children,INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY,بین المللی,سخنرانی,1387,سالار فرامرزی,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحولی و تبادلی با خلاقیت و قضاوت و درک مطلب در بین کارکنان یک شرکت صنعتی در شهر اصفهان,همایش منطقه ای رابطه سبک های رهبری و خلاقیت,ملی,پوستر,1386,حمید رضا عریضی سامانی,عالیه حقیقی | جزئیات
Psychomotor and intelligence attribution as self esteem maintence,8th Alps-Adria Psychology Conference,بین المللی,پوستر,1386,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمان ادراک شده و رفتار ضد تولید,سمینار بزه دیدگان دنیای کار,ملی,سخنرانی,1385,پرویز صباحی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
فراتحلیل تاثیر طلاق والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان,دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران,ملی,سخنرانی,1385,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
A Comprehensive and Psychological Analysis of Managers Performance Appraisal System and Career,10th European Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1385,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسن لباف,حسین مولوی | Detail
Investigating Self-Serving Bias in Predicting Marriage Success and Optimistic Judgment in Undergraduate Students of Isfahan University,10th European Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1385,مهرنوش فرودستان,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | Detail
معیار انتخاب سطح تحصیلات همسر ومقایسه آن در دانشجویان دختر وپسر,نهمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,مهرنوش فرودستان,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
بررسی اثربخشی روش پذیرش و تعهد درمانی در کاهش میزان اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر دوره متوسطه,دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,پوستر,1385,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی,سید کمال صولتی,مریم تاجی | جزئیات
مقایسه زمان پردازش اشکال مشابه با اندازه های متفاوت,اولین همایش بین المللی روان شناسی شناختی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد جواد لیاقت دار,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی اثر منیسکی و پاپر در ترسیم اشکال هندسی,همایش بین المللی روان شناسی شناختی,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد جواد لیاقت دار,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
Relationship between employees ; perception of noise and job satisfaction whit workplace deviance,26th International Congress of applied psychology,بین المللی,سخنرانی,1384,براتی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
Buying behavior attitude scale : Testing valivity reliabiulity and standardization,26th International Congress of applied psychology,بین المللی,سخنرانی,1384,کاظمی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The relationship among student's important possessions their attitudes toward buying behavior and their values,26th International Congress of applied psychology,بین المللی,سخنرانی,1384,کاظمی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
تفسیر هم ارزی دو مدل احتمالی در نظام پردازش اطلاعات در بازیابی مواد از حافظه بلند مدت ,پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی,ملی,سخنرانی,1384,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
استفاده از طبقه سنجی برای تعیین نشانگان شکست غیر ارادی از طریق پرسشنامه یک ,اولین کنگره سراسری پژوهشهای روان شناسی بالینی در ایران,ملی,سخنرانی,1384,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
A study of the Relationship in Job Satisfaction, Job Stress Orientation and work involvement with Different adult at styles on state Hospitals nurses in ,9th European Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1384,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی,عبدالرضا فروغی مبارکه | Detail
کارگاه فراتحلیل در تحقیقات آموزشی,خلاصه مقالات هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه پیشایندهای شناختی و فراشناختی با شایستگی ریاضی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان,خلاصه مقالات هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان و ششمین هفته پزوهش جمهوری اسلامی ایران,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
رابطه بین متعلقات مهم دانشجویان دانشگاه اصفهان، نظام ارزشی آنها ونگرشهای آنها نسبت به خرید کردن ,هشتمین دوره پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,ملیحه سادات کاظمی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
پایائی سنجی واعتباریابی همزمان زیر مقیاس پرخاشگری شاخص رفتار ضد تولید(CBI),هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,پرویز صباحی,محسن گل پرور,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
مقایسه تیپ های شخصیتی یونگ از نظر ترجیح کالاها درنمونه ای از دانشجویان دانشگاه اصفهان,هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,مهنوش امینی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
رابطه بین ادراک کارکنان از سروصدا ورضایت شغلی با ناهنجاریهای رفتاری در محیط کار شرکت ذوب آهن اصفهان,هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,پوستر,1384,هادی براتی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
تاثیر ایجاد سوگیری به نفع خود در پیش بینی موفقیت ازدواج در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان,هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,مهرنوش فردودستان,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
نقش تعیین کننده های جنسیتی(مرد وزن) وموقعیتی(فردی وگروهی) درتبلیغ کالاهای چای وقهوه در بین مصرف کنندگان شهر اصفهان با روش کمی وکیفی (درهم تنیده),هشتمین هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1384,عاطفه نیلی,مولود رازی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
A Comparison of Job Stress Between Midwives who works in Lobor Rooms Health Centers,The 26th Conference of Baic Psychology,بین المللی,سخنرانی,1383,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
The criteria of choosing a discipline by public universities' Candidates based on high school discipline, age, and Number of participating in public exams,The UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge.Colloquium on Research and Higher Education Policy 'Knowledge, Access and Governance: Strategies for Change,بین المللی,سخنرانی,1383,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمد حسین علامت ساز,محمدرضا نیلی احمد آبادی | Detail
تاثیرات مثبت و یا منفی فلسفه صدرا در فهم او از ایات قران,دومین همایش جهانی ملاصدرا,بین المللی,سخنرانی,1383,حمید رضا عریضی سامانی,علی ارشدریاحی | جزئیات
تأثیر تعاملی انتظاریافتن شغل دیگر و رضایت شغلی بر میل به ماندن کارکنان سه شرکت دولتی صنعتی اصفهان,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,موسوی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
مقایسه داراییهای مطلوب دانشجویان با ویژگیهای شخصیتی مدل کارن هورنای,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1383,ذاکر,گنجی,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | جزئیات
Development of effective prototypes of performance in organization by practitioners contribution in cognitive performance appraisal,اولین همایش بین المللی روان شناسی شناختی,ملی,سخنرانی,1382,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری | Detail
مقایسه استعداد تجسم فضایی دانشجویان در دو آزمون استعداد های افتراقی بنت و مجموعه آزمون های مرجع فرنچ,اولین همایش بین المللی روانشناسی شناختی,بین المللی,سخنرانی,1381,حمید رضا عریضی سامانی,حمید کاظمی | جزئیات
مروری بر پژوهش های انجام شده در باره حل مساله در ایران ,پژوهش در ریاضی,ملی,سخنرانی,1379,احمد عابدی,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1378,آرزو اشجع,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
رابطه سرریزشدگی مسائل کار در خانواده با متغیرهای عزت نفس، جایگاه مهار و ویژگی های شغلی »,اولین کنگره روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,الهه احمدی,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | جزئیات
Relation between Job Satisfaction and Performance appraisal by 360degree feedback between two assembly line workers in automobile manufacturing company with and without Job rotation ,Eropean Congress of Psycology,بین المللی,پوستر,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,زهره موسوی | Detail
جستجو:
|
بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و مولفه های بهره وری و نیروی انسانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,سعید رجائی پور,حمید رضا عریضی سامانی
تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر رابطه بین فردی و تفکر انتقادی با توجه به جو سازمانی,کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا عریضی سامانی,کریم عسگری مبارکه
شبیه سازی و پیش بینی پاسخ مغز انسان به مصرف مواد محرک و ارتباط آن با شخصیت فرد,کارشناسی ارشد,1393,سید امیر حسن منجمی,حمید رضا عریضی سامانی
اثربخشی روان نمایشگری بر میزان شادی لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1392,فریبا یزدخواستی,حمید رضا عریضی سامانی
تعیین رابطه برخی ویژگی‌های شناختی - انگیزشی فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با پیامدهای آموزشی در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی داشگاه اصفهان و ارائه الگوی پیشنهادی اثربخشی آموزشی,کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,ناهید اکرمی,حمید بیدرام
عوامل روانشناختی و سازمانی موثر بر واکنش به تغییر و پیامدهای بررسی آن در فرآیند خصوصی سازی شرکت پتروشیمی بندر امام,دکتری,1392,حمید رضا عریضی سامانی,وحید قاسمی,بهروز دری
بررسی نقش میانجی اهداف شغلی فردی در رابطه بین عدم توازن تلاش – پاداش و عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی و اشتیاق شغلی,کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا عریضی سامانی,فریبا یزدخواستی,حمید بیدرام
نقش توانمندیهای شخصیتی در تعیین رفتارها و الگوهای تجربی سالم و ناسالم مرتبط با کار,کارشناسی ارشد,1392,کوروش نامداری,حمید رضا عریضی سامانی,حمید بیدرام
اثربخشی مداخله سایکودراما بر مهارت های اجتماعی و تثبیت جهت گیری های هویتی نوجوانان دختر مدارس راهنمایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,فریبا یزدخواستی,حمید رضا عریضی سامانی
مقایسه ی نگرش های کارکنان نسبت به متغیرهای سازمانی، تعهد سازمانی و تعارض کار- خانواده در کارکنان اقماری، نوبتکار و عادی,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
بررسی رابطه بین جو سازمانی ادارک شده در تمرین کازیه ای با مقیاس های شخصیتی و سبک های رهبری,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
بررسی رابطه ی تعارض کار- خانواده با متغیرهای شخصیتی و بهزیستی روانی، با توجه به الگو های زمانی کار در محیط صنعتی ,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
رابطه ی بین اشتیاق شغلی با تعارض کار- خانواده و سلامت کارکنان با توجه به نقش میانجی حمایت سرپرست و حمایت خانواده در کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,?
تحلیل کیفی تفاوت های زنان و مردان در رمزگشایی رمزهای جنسیتی فیلم,کارشناسی ارشد,1391,وحید قاسمی,بهجت یزدخواستی,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه سبک های دلبستگی با تجربه شور شغلی،شوق شغلی، خوش پیوندی،شغلی و دلبستگی شغلی در کارکنان مرد یک شرکت صنعتی در اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی تاثیر محرک های هیجانی بر پردازش اطلاعات و هذیان در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد عادی ,کارشناسی ارشد,1391,کریم عسگری مبارکه,حمید رضا عریضی سامانی,محسن معروفی
رابطه سرمایه روانشناختی در محیط کار، وی‍ژگیهای روانشناختی سازمان و خردمندی مدیران با شور و شوق کاری کارکنان و تدوین بسته آموزشی افزایش شور و شوق کاری کارکنان و اثربخشی آن,دکتری,1391,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,کوروش نامداری
عوامل اجتماعی موثر بر ادراک (بر مبنای پژوهشی آزمایشگاهی در باره ی ادراک قد),کارشناسی ارشد,1390,رسول ربانی خوراسگانی,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی خستگی هیجانی و نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت در میان کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه تعهد سازمانی و حرفه ای با متغیر های سازمانی منتخب و تاثیر مداخلات انجام شده بر روی متغیر های پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,محسن گلپرور
هنجار یابی پرسش نامه شخصیتی نئو و بررسی ارتباط نمرات علمی با ویژگی های شخصیتی و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامی نفت با توجه به متغییرهای جمعیت شناختی,کارشناسی ارشد,1390,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه ساده و چندگانه خشنودی شغلی ،هوش هیجانی ،عاطفه مثبت ,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
اثربخشی سایکودراما با رویکرد ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی و کاهش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,فریبا یزدخواستی,حمید رضا عریضی سامانی,امراله ابراهیمی
تبیین رابطه سبک رهبری و عملکرد شغلی مدیران بومی و غیر بومی سازمان های دولتی استان گیلان از طریق حمایت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی,دکتری,1389,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی
بررسی رابطه بین ارزش های ابزاری و نهایی روکیچ و ارزش های حرفه ای ویس و اسچانک و رتبه بندی ارزش ها در پرستاران بیمارستان های شهرستان های اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
تحلیل کارکردی شغل ,تعیین استاندارد های کارکردی ,محتوای آموزشی و طبفه بندی مشاغل هدف بارویکرد شایستگی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی,دکتری,1389,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,محمد رضا عابدی,محمد باقر کجباف,حمید کاظم لو
بررسی رابطه میان برخی ویژگی های فردی، آموزشی و سازمانی با پیامدهای آموزشی در شرکت گاز استان اصفهان و ارائه الگوی پیشنهادی ارزشیابی و اثربخشی آموزشی,دکتری,1389,حمید رضا عریضی سامانی,احمد رضا نصر اصفهانی,ابوالقاسم نوری
مقایسه ی اثربخشی روش های درمان رفتاری،رفتاری-شناختی، رفتاری-فراشناختی و دارویی بر علائم وسواس و باورهای فراشناخت بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی,دکتری,1389,مهرداد کلانتری,حمید رضا عریضی سامانی,محمد رضا عابدی,محسن معروفی
بررسی ارزشهای فردی و سازمانی و اعتبار همزمان آن با ارزشهای کاری و رابطه آنها با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران - اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
اثربخشی آموزش قدردانی بر امید ,تاب آوری ,خوش بینی و شادکامی نوجوانان شاهد و ایثارگر و نوجوانان غیر شاهد و ایثارگر,دکتری,1389,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
روابط ساده و چند گانه تعهد سازمانی، معنویت و مراقبت معنوی و برونگرایی با افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1389-1388,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه بین رفتارهای غیراخلاقی ،عوامل شخصیتی وفرهنگی بانگرش دانشجویان نسبت به ویدیو.سی.دی های تقلبی دردانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی
رابطه بین عدالت سازمانی وحمایت سازمانی ادراک شده بارفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی نفت ایران,کارشناسی ارشد,1388,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه خودپنداره فردی وجمعی با تعهدسازمانی ورفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران,کارشناسی ارشد,1388,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه ویژگیهای شغلی وکیفیت زندگی کاری با نیت ترک شغل در کارکنان شرکت پلی اکریل اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه توانایی های شناختی و ویژگیهای شغلی با پهنای نقشی در میان مدیران چهار شرکت صنعتی,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,حسین مولوی
رابطه ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی و ویژگی های شخصیتی مدیران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه تهران ,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
بررسی کلیشه های جنسیتی و اثر آن بر انتظار افراد از خودابرازی در موفعیت های خانه ،کار و ورزش,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
بررسی تأثیر آموزش رفتاری- ارتباطی بر تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد,کارشناسی ارشد,1387,مختار ملک پور,حمید رضا عریضی سامانی,مریم فاتحی زاده
هنجاریابی آزمون عصب روانشناختی نپسی و اثربخشی مداخله بموقع در ...,دکتری,1387,مختار ملک پور,حسین مولوی,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه مشارکت در تصمیم گیری و اعتماد با رفتار مدنی سازمانی هویت و عدالت سازمانی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با یهره وری خدمات آموزشی مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهرستان اسلام آباد غرب,کارشناسی ارشد,1387,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی
اثر(رابطه) تقاضاها و کنترل شغلی در طراحی شغل بر فشار روانی در شغل و سلامت ذهن کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی,ابوالقاسم نوری
رابطه ی سازه های پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی در معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر اسلام آباد غرب,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
رابطه بین متغیرهای پیشایند(عدالت سازمانی و جو سازمانی) و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
هنجاریابی آزمون ساختار هوش میکر و بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر این آزمون روی توانایی های شناختی,دکتری,1386,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی,احمد یار محمدیان حسین آبادی,مختار ملک پور
بررسی رابطه عوامل فردگرایی اقتصادی با گرایش اجتماعی و تغییر وضعیت شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ,کارشناسی ارشد,1386,حمید رضا عریضی سامانی
تأثیر آموزش‌ مهارت‌های زندگی بر فشار روانی نوجوانان مراکز شبه خانواده شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,مختار ملک پور,حمید رضا عریضی سامانی
اثربخشی آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش‌آوزان دوره ابتدایی دارای اختلال یادگیری در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,مختار ملک پور,احمد یار محمدیان حسین آبادی,مهرداد کلانتری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه عاطفه مثبت و منفی با ملاک‌های انتخاب رشته در میان داوطلبان ورود به دانشگاه,کارشناسی ارشد,1386,مختار ملک پور,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس بی عدالتی در بین معلمان شهر زنجان,کارشناسی ارشد,1386,وحید قاسمی,مهدی ادیبی سده,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه فردگرایی اقتصادی و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,حمید رضا عریضی سامانی,مختار ملک پور,مهرداد کلانتری,دکتر صمد کلانتری
رابطه سطوح تحول اخلاقی و رویکرد ها به عدالت اجتماعی درمیان دانش آموزان متوسطه و دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
نقش عوامل عاطفی و شناختی در رفتار ضد تولید کارکنان در یک شرکت صنعتی,کارشناسی ارشد,1386,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی
رابطه بین ادراک سروصدا ورضایت شغلی با ناهنجاریهای رفتاری کارکنان درمحیط کار شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1386,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی
اثر بخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان خانواده های در معرض طلاق ,کارشناسی ارشد,1386,محمد باقر کجباف,شعله امیری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی وجود سوگیری به نفع خود، در پیش بینی موفقیت ازدواج با توجه به ویژگی های جور/ ناجور و قضاوت خوشبینانه، در دانشجویان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1385,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی شدت و شیوع ترس در دانش آموزان نوجوان دوره های راهنمایی و دبیرستان شهرستان زنجان,کارشناسی ارشد,1385,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
هنجاریابی واعتبار یابی مقیاسهای همدلی ورفتار مدنی-سازمانی,کارشناسی ارشد,1384,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی رابطه بین ادراک سرو صدابا عواطف ،سرزندگی وفشارروانی درکارکنان مشغل اداری وصنعتی مجتمع فولاد مبارکه,کارشناسی ارشد,1384,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری
هنجاریابی، پایایی وروایی، مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی و,کارشناسی ارشد,1383,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
ارتباط کانون کنترل و خلاقیت در ورزشکاران زبده ,کارشناسی ارشد,1383,محمد سلطان حسینی,حمید رضا عریضی سامانی
بررسی سوگیریهای آشکار ونهان در افسردگی و اضطراب اجتماعی,کارشناسی ارشد,1383,حمید رضا عریضی سامانی,حمید طاهر نشاط دوست
تعیین وبررسی رابطه بین ویژگی های مرکزی وپیرامونی عشق وتعهد دربزرگسالان جوان متاهل دردانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,1382,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین مولوی
هنجاریابی مقیاس رفتار سازشی لمبرت در تشخیص عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان 10-13سال پسر و دختر دبستانهای استثنایی اصفهان,کارشناسی ارشد,1381,محمد باقر کجباف,حمید رضا عریضی سامانی
جستجو:
|
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی(جلد دوم)[چاپ هفتم],ترجمه,دانشگاه شهید بهشتی و سمت,1393,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمو ابوالقاسمی,خسرو باقری,محمد حسین علامت ساز,محمدجعفر پاک‌سرشت,علی دلاور,علیرضا کیامنش,غلامرضا خوی‌نژاد
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلد دوم -(چاپ ششم),ترجمه,سمت و دانشگاه شهید بهشتی,1392,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمود ابوالقاسمی,خسرو باقری,محمد حسین علامت ساز,محمد جعفر پاک سرشت,علی دلاور,علیرضا کیامنش,غلامرضا خوی نژاد
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلد دوم -(چاپ پنجم),ترجمه,سمت و دانشگاه شهید بهشتی,1391,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمود ابوالقاسمی,خسرو باقری,محمد حسین علامت ساز,محمد جعفر پاک سرشت,علی دلاور,علیرضا کیامنش,غلامرضا خویی نژاد
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی(جلد دوم)[چاپ چهارم],ترجمه,سمت+دانشگاه شهید بهشتی,1390,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمود ابواقاسمی,خسرو باقری,محمد حسین علامت ساز,محمد جعفر پاک سرشت,علی دلاور,علیرضا کیامنش,غلامرضا خوی ننژاد
روشهای کاربردی پژ.هش در روانشناسی بالینی و مشاوره ,تالیف,نشر دانژه,1387,حمید رضا عریضی سامانی,حجتالله فراهانی
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلد دوم,ترجمه,انتشارات سمت ودانشگاه شهیدبهشتی,1386,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمود ابوالقاسمی,خسرو باقری,محمد حسین علامت ساز,محمد جعفر پاک سرشت,علی دلاور,علیرضا کیامنش,غلامرضا خوی نژاد
روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی(جلد اول),ترجمه,سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی,1384,احمد رضا نصر اصفهانی,حمید رضا عریضی سامانی,محمود ابوالقاسمی,محمد جعفر پاک سرشت,علیرضا کیامنش,خسرو باقری,محمد خیر,منیجه شهنی ییلاق,زهره خسروی
روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی(رویکردی کاربردی),تالیف,انتشارات جهاد دانشگاهی,1384,حمید رضا عریضی سامانی
نمای تربیت,ترجمه,موسسه ذتحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم,حمید رضا عریضی سامانی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal