دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا
اطلاعيه
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا بعد از ورود و ثبت نام اصلي در دانشگاه در اولين فرصت براي تكميل پرونده و مدارك قبل اقدام كردد، در غير اين صورت در آخر تحصيل به مشگل برخورده و ديگر از دانشگاه هيچ كاري برنخواهد آمد

 

قابل توجه كليه دانشجويان مقطع ارشد ودكتري دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي .*************************************************************

باتوجه به توصيه و تاكيد اداره امورآموزشي دانشگاه اصفهان  خواهشمند است دراسرع وقت نسب تكميل مدارك ثبت نامي اقدام عاجل نماييد. دانشجويان دانشگاه اصفهان و ساير دانشگاهها كه قادربه ارائه مدارك ماقبل خود درزمان ثبت نام نبوده اندوبا گواهي معدل ثبت نام نموده اند در زمان تحصيل(قبل از دفاع وثبت نمره )  با گرفتن گواهي اشتغال به تحصيل از دانشكده به اداره فارغ التحصيلان مراجعه نموده و مدارك ماقبل خودرا دريافت و به واحد خدمات آموزشي دانشكده جهت تكميل پرونده تحويل دهند. دانشجوياني كه ازسايردانشگاهها در دانشگاه اصفهان پذيرفته شده اندو انها نيز كسري مدارك ماقبل خوددارند نيز به دانشگاه مربوط مراجعه نمايند و باتسويه حساب ويا هر مورد ديگري كه نتوانسته اند مدرك خود را دريافت نمايند دراسرع وقت وتعجيل دراين امرنسبت با اخذ مدرك و ارائه به آموزش دانشكده خود اقدام نمايند  درغيراينصورت فايل دانشجومنع ثبت نام ميگرددو به هيچ عنوان قابليت بازشدن ندارد(انتخاب واحد درهر نيمسال و ياثبت نمره پايان نامه و مجوز ادامه تحصيل و يا مجوز دفاع براي هر دانشجو منوط به رعايت وانجام موارد مذكور مي باشد .خواهشمنداست هردانشجويي اين نامه را ميخواند به دوستان خود نيز اطلاع رساني نمايد.

*************************************************************

ضمنا با تاكيد مجدد به عرض مي رساند پس از فارغ التحصيلي امكان دادن گواهي اشتغال به تحصيل ممكن نمي باشد و به دنبال ان امكان گرفتن مدرك ونيز ارسال مدرك وفارغ التحصيلي دانشجو نيز امكان پذير نمي باشد..خواهشمند است موارد ذكر شده را خيلي جدي گرفته وسريعا اقدام نماييد .

                                                                                                        باتشكراز همكاري شما   

تاریخ:
1399/04/08
تعداد بازدید:
442
منبع:
Powered by DorsaPortal