۱۳۹۹ پنج شنبه ۶ آذر
حسین سماواتیان
دانشکده : علوم تربیتی
گروه آموزشی : روانشناسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,روانشناسی صنعتی و سازمانی,کارلتون,کانادا,1379-1384
جستجو:
|
تاثیر آموزشهای کوتاه مدت بر افزایش بهره وری (خلاقیت و همکاری ) کارکنان,پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,پوستر,1394,منیرالسادات ذاکرفرد,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان | جزئیات
Relationship between Organizational Supports and Work-family Balance by Considering the Mediating Role of Core Self-evaluation,ECP 2015-The 14th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1394,منیرالسادات ذاکرفرد,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,هوشنگ طالبی | Detail
Role of Social Support in Work-family Balance by Considering the Mediating Role of Core Self-evaluation,The 14th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1394,منیرالسادات ذاکرفرد,ابوالقاسم نوری,هوشنگ طالبی,حسین سماواتیان | Detail
عدالت سازمانی و پیامدهای رفتاری کارکنان: نقش واسطه ای تعادل کار-خانواده,پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1394,منیرالسادات ذاکرفرد,ابوالقاسم نوری,هوشنگ طالبی,حسین سماواتیان | جزئیات
Consumer Social Responsibility: Toward a Comprehensive Index,International Conference on Sustainable Development 2014,بین المللی,سخنرانی,1393,حسین سماواتیان,فرشته آخوندی,شادی زارعی | Detail
بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی معلمان(مورد مطالعه: معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان),نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی,ملی,پوستر,1393,محبوبه رضایی جندایی,رضا هویدا,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با سرمایه روانشناختی معلمان (مورد مطالعه : معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان),نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی,ملی,سخنرانی,1393,محبوبه رضایی جندانی,رضا هویدا,حسین سماواتیان | جزئیات
The Quality of Electronic Education of Universities in Developing Countries; Case Study: Iran,The 7th Intenational Congress on e-Commerce in Developing Countries with Focus on e-Security,بین المللی,سخنرانی,1392,سیما جنتیان,حسین سماواتیان | Detail
The Relationship between Quality of Electronic Education Indices and Satisfaction of Virtual University Students,7th International Conference on Electronic Commerce_with focus on e-security,بین المللی,سخنرانی,1392,حسین سماواتیان,سیما جنتیان | Detail
The Relationship of Emotional Intelligence with Social Adjustment and Stress,The 13th European Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1392,سیما جنتیان,حسین اسماعیلی,حسین سماواتیان | Detail
شناخت مشکلات منابع انسانی در راستای افزایش اثر بخشی یک شرکت تولیدی,سومین کنگره ملی دو سالانه روانشناسی صنعتی- سازمانی,ملی,سخنرانی,1391,سیما جنتیان ,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | جزئیات
رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با هوش هیجانی و استرس شغلی,چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران,ملی,سخنرانی,1391,فرزانه دباشی,فاطمه یعقوبیان,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی متغیرهای پیش بینی کننده تعهد سازمانی در کارکنان شرکت ایران ذوب,سومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,پوستر,1391,فرشته آخوندی,شادی زارعی,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی رابطه بین متغیرهای ادراک عدالت سازمانی با متغیرهای رفتارهای ضدتولید در شرکت سیمان سپاهان اصفهان,سومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی وسازمانی,ملی,سخنرانی,1391,سمیرا قاسمی,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی عوامل شخصیتی و شغلی موثر بر نگرش نسبت به رعایت مسایل ایمنی,سومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1391,سیده شادی زارعی,فرشته آخوندی,حسین سماواتیان | جزئیات
A Comparison of electronic & classic Performance Appraisals in Organizations: Benefits, Limits and Challenges,6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries_with focus on insurance and islamic banking,بین المللی,سخنرانی,1391,حسین سماواتیان,سیما جنتیان | Detail
Investigating the Demographic and Psychological Variables in Acceptance of Electronic Technology in Industrial Organizations of Iran,6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries_with focus on insurance and islamic banking,بین المللی,سخنرانی,1391,سیما جنتیان,حسین سماواتیان | Detail
The Relationship Between Five Personality Characteristics and Organizational Citizenship Behavior,30th International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1391,محبوبه قدیری,حسین سماواتیان | Detail
Investigating the relation between communicational skills, job burnout and perceived organisational support,30th International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1391,شیرین جاودان,حسین سماواتیان | Detail
The organisational commitment and five-factor model of personality in employees of Khorasan Razavi industrial corporations,30th International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1391,شیرین جاودان,حسین سماواتیان | Detail
The five-factor model of personality and job involvement in employees of Khorasan Razavi industrial corporations (Iran),30th International Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1391,محسن دربانیان,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | Detail
The relationship between emotional intelligence and work-family conflict,International Congress of Psychology_ICP,بین المللی,پوستر,1391,مائده عرب زادگان,حسین سماواتیان,شادی درخشان | Detail
Effect of Conceptual Skills Training of Shift Supervisors on Increasing their Job Satisfaction and Performance in an Iranian Industrial Company ,(The 12th European Congress of Psychology (ECP,بین المللی,سخنرانی,1390,منیرالسادات ذاکرفرد,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,ایرج سلطانی | Detail
The Relationship between Myers-Briggs Type Indicator and Emotional Intelligence with Job Satisfaction,The 12th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,نرگس فصیحی زاده,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
بررسی اثربخشی شیوه های ارائه تبلیغات تلویزیونی بر میزان یادآوری جزئیات تبلیغ توسط مخاطبان,اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران,ملی,سخنرانی,1390,حسین سماواتیان,مولود کیخسروانی,فاطمه مظاهری تهرانی | جزئیات
Investigating the Relationship among organizational Justice and effective and cognitive trust in manager, supervisor and coworkers in a public company,The 12th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1390,الهام پاژخ,حسین سماواتیان,حسین مولوی,ابوالقاسم نوری | Detail
The relationship between Marston Behavioral Model (DISC) and Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) in an industrial setting,The 12th European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,سخنرانی,1390,نرگس فصیحی زاده,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی | Detail
A Study on the Effective Factors of Addiction Restoration,European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,پوستر,1390,سیما جنتیان,حسین سماواتیان | Detail
Investigating the Relationship among Effective and Cognitive Trust in Manager, Supervisor and Coworkers and Organizational Commitment in a Public Company,The 12th European Congress of Psychology,بین المللی,پوستر,1390,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حسین مولوی,الهام پاژخ | Detail
How can Management Style Affect Perceived Organizational Justice and Counterproductive Work Behaviors?,European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,پوستر,1390,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | Detail
The Relationship of Conceptual Skills with Job Satisfaction and Job Performance among Supervisors in an Industrial Company in Isfahan- Iran,European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,پوستر,1390,منیرالسادات ذاکر فرد,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,ایرج سلطانی | Detail
Trust in Supervisor as Outcome of Organizational Justice and Leader-Member Exchange (LMX),European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,پوستر,1390,ریحانه دژبان,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان | Detail
Considering Safety Issues: How Personality Characteristics can Predict the Attitudes toward Them?,European Congress of Psychology_ECP,بین المللی,پوستر,1390,حسین سماواتیان,سیما جنتیان | Detail
Modeling Counterproductive Work Behaviours: How Different Sets of Factors Would Change the Behaviours Dramatically,The Tenth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations,بین المللی,سخنرانی,1389,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | Detail
رابطه روان رنجوری سازمانی ادراک شده با سابقه کاری کارکنان یک شرکت تولیدی صنعتی,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی وسازمانی,ملی,سخنرانی,1389,علیرضا سوادکوهی,منوچهر کامکار,حسین سماواتیان | جزئیات
رابطه ی نوع شخصیت افراد با ارزیابی عملکردکارکنان با استفاده از مدل بازخورد 360 درجه,هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت,بین المللی,پوستر,1389,عالیه حقیقی,حسین سماواتیان | جزئیات
ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی با سبک رهبری وظیفه گرا-انسان گرا، ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم اصفهان در سال 1388. ,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی (نشگاه خوراسگان اصفهان),ملی,سخنرانی,1389,فاطمه خانی,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,محمدرضا صمصام شریعت | جزئیات
بررسی تاثیر عوامل شخصی بر خشنودی شغلی کارکنان پالایشگاه اصفهان,همایش منابع انسانی در صنعت نفت,ملی,سخنرانی,1389,نرگس فصیحی زاده,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان | جزئیات
رابطه بین استرس شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های شهر‌اصفهان,دومین کنگره‌دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1389,هادی امامی دارامرود,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,پریناز سجادیان | جزئیات
ادراک کارکنان زن از رابطه ابعاد روانشناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1389,فاطمه فاضلی,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | جزئیات
مقایسه کنش های روان نژندانه ی سازمان با کنش های روان نژندانه ی مدیران در بین کارکنان زن و مرد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تاٌهل و تعداد فرزندان,دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران,ملی,سخنرانی,1389,فاطمه فاضلی,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | جزئیات
بررسی رابطه استرس شغلی ادراک شده کارکنان و ابعاد آن با نگرش نسبت به مسایل ایمنی در یک واحد صنعتی,سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE,ملی,سخنرانی,1388,فریبا کیانی,حسین سماواتیان,سیامک پورعبدیان | جزئیات
Relationship of Participation in Decision-Making, Trust, and Organizational Citizenship Behavior with Organizational Identity and Justice from Personnel`s Point of View in an Industrial Complex,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,آرزو اشجع,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان | Detail
Perceived justice: How different demographic characteristics can predict it in an organization,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی | Detail
How Income Plays a Crucial Role on the Personnel's Attitudes toward Different Aspects of their Organization,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی,محمد مجیب | Detail
Perceived organizational communication and its relationship with four psychological and organizational variables,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی | Detail
Organization development in an Iranian industrial corporation: The diagnosis phase,International Congress of Psycology,بین المللی,سخنرانی,1387,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,حمید رضا عریضی سامانی,جواد صنعتی ,محمد مجیب | Detail
The effect of group training organizational behavior on organizational climate, organizational commitment and job satisfaction in Isfahan municipality personnel,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,الهه احمدی,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان | Detail
عدالت ادراک شده: چگونه ویژگی‌های جمعیت شناختی می‌توانند آن را در سازمان پیش بینی کنند؟,اولین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی وسازمانی,ملی,سخنرانی,1387,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | جزئیات
سازمان یاد گیرنده :شناسایی و مقایسه میزان یادگیرندگی در چند سازمان آموزشی و صنعتی استان اصفهان ,اولین کتگره دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی,ملی,سخنرانی,1387,مرضیه خضریان,حسین سماواتیان | جزئیات
Introducing a model for decision making process in organizations,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید آتش پور,نسرین سلحشوری,محمدرضا صمصام شریعت,حسین سماواتیان | Detail
Investigating hackers' personality characteristics ,International Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1387,حمید آتش پور,نسرین سلحشوری,محمدرضا صمصام شریعت,حسین سماواتیان | Detail
Permanent and Temporary Personnel: Psychological, Social, and Caltural Issues in a Large Industrial Company.,10th European Congress of Psychology,بین المللی,سخنرانی,1386,حسین سماواتیان | Detail
ارتباط بین دلبستگی شغلی ادراک شده و متغیر های مختلف جمعیت شناختی در یکی از صنایع بزرگ استان اصفهان ,هفته پژوهش دانشگاه اصفهان,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | جزئیات
استخدام قراردادی و عدالت ادراک شده در سازمانها، بررسی وضعیت، پیامدها و راهکارها,کنگره سراسری بزه دیدگان دنیای کار,ملی,سخنرانی,1385,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | جزئیات
رابطه تیپ های و صفات شخصیتی مدیران با نوع نگرش آنها در محیط های صنعتی,سمینار منطقه ایی روانشناسی و زندگی معاصر,منطقه ای,سخنرانی,1385,حسین سماواتیان | جزئیات
The time course of reconfiguration in task switching ,BBCS/SCCC: Canadian Society for Brain Behaviour and Cognitive Science, 16th Annual Meeting,بین المللی,سخنرانی,1385,حسین سماواتیان,Craig Leth-Steensen . | Detail
The relationship between personality types and traits of manager and their attitudes towards their personnel,26th International Congress of applied psychology,بین المللی,سخنرانی,1384,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری | Detail
On the Control of a Control Process: Speed-Accuracy Trade-offs and Task-Switching Costs ,BBCS/SCCC: Canadian Society for Brain Behaviour and Cognitive Science, 15th Annual Meeting,بین المللی,پوستر,1384,حسین سماواتیان,Crig Leth-Steensen | Detail
A study on Relationship between Demographic Characteristics of the Internet Users and Their Attitudes toward the e-commerce and Effectiveness of Advertisement in the Internet ,The Fifth International Conference on Operations and Quantitative Management (ICOQM-V),بین المللی,سخنرانی,1383,حسین سماواتیان,حمید آتش پور,احسان کاظمی | Detail
جستجو:
|
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1393,رضا هویدا,حسین سماواتیان
رابطه ساده و چندگانه بین خودسازگاری و سازگاری کارکردی با نگرش مشتریان و تمایل رفتاری آینده آنان با نقش تعدیل کننده تجربه خرید تمرکزتنظیم کننده و دانش ترغیب ,کارشناسی ارشد,1392,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی در کارکنان شهرداری اصفهان ,کارشناسی ارشد,1392,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
بررسی القای هیجان های مثبت و منفی بر حمایت ادراک شدهْ سرپرست، نیت ترک شغل و رفتار شهروندی سازمانی,کارشناسی ارشد,1392,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان,دکتر محمد علی نظری
رابطه رفتار های حمایتی مدیران و توانمدسازی روانشناختی با میل به ماندن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی، متغیرهای مرتبط و طراحی الگوی کاربردی برای تعالی فرهنگ سازمانی شهرداری شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
بررسی عوامل موثر بر افزایش انگیزش شغلی و ارائه یک الگوی کاربردی برای سنجش آن در میان کارکنان شهرداری اصفهان,کارشناسی ارشد,1391,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
تاثیر رایحه های زمینه ای هماهنگ و ناهماهنگ با جنسیت بر ادارک، قضاوت و نیت خرید خریداران و رابطه آن با شخصیت آنان,کارشناسی ارشد,1391,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه کابل و دانشگاه اصفهان ,کارشناسی ارشد,1391,سعید رجائی پور,رضا هویدا,حسین سماواتیان
شناسایی و بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر ارزش ادراک شده مصرف کننده، رضایتمندی و تمایل رفتاری آینده مشتری و ارائه الگویی کاربردی در شعب فروشگاههای شهروند,کارشناسی ارشد,1391,حسین سماواتیان,محمد رضا عابدی
رابطه میان هوش هیجانی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش قم,کارشناسی ارشد,1390,حسین مولوی,حسین سماواتیان
بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از دید کارکنان جانباز و آزاده شاغل در سازمان های شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,حسین سماواتیان
بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری اعتماد سازمانی در میان کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ,کارشناسی ارشد,1390,حسین مولوی,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با خودکارآمدی نابینایان در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
بررسی ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی ایران براساس مدل استیفن رابینز,کارشناسی ارشد,1390,ابراهیم افشار زنجانی,سعید رجائی پور,حسین سماواتیان
بررسی روابط ساده و چندگانه بین الگوی پنج عاملی شخصیت، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت های صنعتی مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان,کارشناسی ارشد,1390,حسین سماواتیان
رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی خستگی هیجانی و نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت در میان کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه میان هوش هیجانی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان و نواحی 4 گانه آموزش و پرورش قم ,کارشناسی ارشد,1390,حسین مولوی,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
هنجار یابی پرسش نامه شخصیتی نئو بررسی ارتباط نمرات علمی با ویژگی های شخصیتی و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامی نفت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا عریضی سامانی,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
هنجار یابی پرسش نامه شخصیتی نئو و بررسی ارتباط نمرات علمی با ویژگی های شخصیتی و نمرات هوش داوطلبان آزمون استخدامی نفت با توجه به متغییرهای جمعیت شناختی,کارشناسی ارشد,1390,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و بین فردی) و ویژگی های شخصیتی (با وجدان بودن و توافق پذیری) با رفتارهای ضد تولید,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
رابطه ساده و چندگانه خشنودی شغلی ،هوش هیجانی ،عاطفه مثبت ,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه هوش هیجانی و حمایت سازمانی ادراک شده با رفتارهای کار آفرینانه در بین ارائه کنندگان طرح های کارآفرینی به سازمان شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,منوچهر کامکار,حسین سماواتیان
رابطه استفاده از مارک، بسته بندی و ویژگی های ظاهری محصولات با میزان فروش و رضایت مشتریان (با توجه به مؤلفه های جمعیت شناختی) در حوزه محصولات غذایی و پوشاک از دیدگاه مشتریان در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان
رابطه آسیب های روانی سازمانی با سلامت روانی کارکنان شرکت آتی لوله سپاهان,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان
رابطه ویژگی های شخصیتی و عوامل جمعیت شناختی با میزان توجه به رعایت موارد ایمنی کاری کارخانه برفاب شهرکرد,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان
رابطه سبک های رهبری و ویژگی های شخصیتی مدیران و سرپرستان کارگاه های ریخته گری منطقه صنعتی محدودآباد اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان
بررسی رابطه مهارت های ارتباطی ،هوش هیجانی با دلبستگی های شغلی در کارکنان آتش نشانی شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
بررسی نقش میانجی تناسب فرد-محیط در رابطه میان انگیزش در بخش دولتی و بروندادهای سازمانی در پرستاران بیمارستان های دولتی شهرستان اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
بررسی رابطه ی استرس شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستانهای شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر روابط انسانی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
رابطه ی بین عدالت سازمانی ،وجدان کاری و دلبستگی شغلی در میان کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,سعید رجائی پور,حسین سماواتیان
رابطه ی نوع شخصیت افراد با ارزیابی عملکرد کارکنان (نحوه ی امتیاز دهی به عملکرد) با استفاده از الگوی بازخورد 360 درجه در شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
هنجاریابی خودپنداری حرفه ای در نزد دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی : یک مطالعه اکتشافی,کارشناسی ارشد,1389,ابراهیم افشار زنجانی,حسین سماواتیان
بررسی اثربخشی آموزش های ایمنی بر تغییر نگرش نسبت به رعایت مسائل ایمنی و کاهش میزان استرس شغلی کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حسین سماواتیان,سیامک پورعبدیان
بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و ارزشیابی عملکرد خود، همکاران، زیردستان و مافوق خود با استفاده از روش ارزیابی بازخورد 360 درجه,کارشناسی ارشد,1388,حسین سماواتیان
عارضه یابی سازمانی و بررسی متغیرهای مهم روانشناختی مرتبط با عملکرد در میان کارکنان شرکت لوله گستر اسفراین,کارشناسی ارشد,1388,حسین سماواتیان
تأثیر آموزش مهارتهای ادراکی سرپرستان شیفت بر افزایش رضایت و عملکرد شغلی زیردستان آنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,ابوالقاسم نوری,ایرج سلطانی,حسین سماواتیان
رابطه ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی و ویژگی های شخصیتی مدیران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه تهران ,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
مقایسه هوش هیجانی و شناختی مدیران دوره های سه گانه آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد شغلی آن ها در منطقه لنجان,کارشناسی ارشد,1388,حسین سماواتیان
تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوای مقطع دبستان شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,مختار ملک پور,حسین سماواتیان
بررسی رابطه سبک دلبستگی با خشنودی، امنیت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره برق منطقه ای اصفهان,کارشناسی ارشد,1388,حسین سماواتیان,ابوالقاسم نوری
بررسی رابطه ی بین ویژگی های سازمان های نوروتیک با ابعاد سبک رهبری و جوّ سازمانی,کارشناسی ارشد,1388,سیمین حسینیان,حسین سماواتیان
رابطه مشارکت در تصمیم گیری و اعتماد با رفتار مدنی سازمانی هویت و عدالت سازمانی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,ابوالقاسم نوری,حمید رضا عریضی سامانی,حسین سماواتیان
رابطه هوش هیجانی و رفتار مدنی سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,ابوالقاسم نوری,حسین سماواتیان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal