۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
سيدعلي سيادت
گروه آموزشی : علوم تربيتي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,آموزش و پرورش,دانشگاه هوستون,1373
جستجو:
|
جستجو:
|
(11102),,1386/05/11 _ 1386/05/11,سيدعلي سيادت, سيده سيما سيادت
(4660),,1385/09/30 _ 1385/09/30,سيدعلي سيادت, فرزانه اقبال
(4661),,1385/09/30 _ 1385/09/30,مرضيه مختاري پور, سيدعلي سيادت
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,سيدعلي سيادت, رضا همايي
(13376),,1395/09/20 _ 1395/09/20,سوسن بهرامي, سعيد رجايي پور, سيدعلي سيادت
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,شعله اميري, سيدعلي سيادت, مرضيه مختاري پور
(8006),,1385/12/06 _ 1385/12/06,مرضيه مختاري پور, سيدعلي سيادت
(15160),,1386/08/23 _ 1386/08/23,مسعود كياني, سيدعلي سيادت
(7286),,1385/09/01 _ 1385/09/01,رضا همايي, سيدعلي سيادت, نگار كريم پور
(11686),,1385/10/21 _ 1385/10/21,سيدعلي سيادت
(11103),,1386/09/06 _ 1386/09/06,سيدعلي سيادت, سيادت
(13728),,1387/12/12 _ 1387/12/12,سيدعلي سيادت, بابادي, مويد
(6114),,1387/12/12 _ 1387/12/12,سيدعلي سيادت, گودرزي
(6115),,1387/12/12 _ 1387/12/12,سيدعلي سيادت, مختاري
(15094),,1387/12/21 _ 1387/12/21,سيدعلي سيادت, محبوبه جمشيدي كوهساري, راضيه آقابابايي
(7693),,1386/02/01 _ 1386/02/01,سيدعلي سيادت, مرضيه مختاري پور
(13244),,1382/09/22 _ 1382/09/22,سوسن بهرامي, سعيد رجايي پور, سيدعلي سيادت
(11099),,1387/11/20 _ 1387/11/20,سعيد رجايي پور, محمدحسين يارمحمديان, سيدعلي سيادت, سوسن بهرامي
(11472),,1387/03/20 _ 1387/03/20,سيدعلي سيادت, سوسن بهرامي, سعيد رجايي پور, سيما سيادت
(11623),,1388/02/15 _ 1388/02/15,مرضيه مختاري پور, سيدعلي سيادت
(14150),,1388/11/28 _ 1388/11/28,سوسن بهرامي, رضا هويدا, سيدعلي سيادت, طاهره بابازاده, مرضيه مباشري
(14418),,1389/02/29 _ 1389/02/29,سيدعلي سيادت, زمان اژدري, مهدي صادقيان, تقي آقاحسيني
Relation between justice trust and organizational commitmant in shahre-kord scools (978),2eme Conference Internationale Education Economie &Society,1389/04/30 _ 1389/04/30,رضا هويدا, سيدعلي سيادت, مهدي صادقيان
Relationship between managers, skills and effectiveness of scools in the Kerman( Iran) (977),2eme Conference Internationale Education Economie & Societe,1389/04/30 _ 1389/04/30,سيدعلي سيادت, عزيزا...اربابي, راحله هاشمي حبيب آبادي
(14418),,1389/02/29 _ 1389/02/29,رضا هويدا, سيدعلي سيادت, رضاهمايي
Relationship among organizational justice organizational trust and organizational commitment in school managers (979),2end International Conference on Education Economy and Society,1389/04/30 _ 1389/04/30,رضا هويدا, سيدعلي سيادت, مهدي صادقيان, زمان اژدري, عزيزاله اربابي سرجو
(15643),,1392/10/05 _ 1392/10/05,محمدحسين سليمي, سيدعلي سيادت, سعيد رجايي پور
(14422),,1392/02/25 _ 1392/02/25,فرزانه اقبال اول, رضا هويدا, سيدعلي سيادت
(),,1393/07/28 _ 1393/07/28,سيدعلي سيادت, جلال جبل عاملي فروشاني, ستاره موسوي
(),,1393/11/16 _ 1393/11/16,سيدعلي سيادت, جلال جبل عاملي فروشاني, ستاره موسوي, مرضيه توکل نيا
(14165),,1394/02/24 _ 1394/02/24,محمدحسين سليمي, سعيد رجايي پور, سيدعلي سيادت
(5283),,1394/07/08 _ 1394/07/08,محمدرضا عباسيان, رضا هويدا, سعيد رجايي پور, سيدعلي سيادت
(8903),,1394/12/13 _ 1394/12/13,ناصر عصاري, ايران عصاري, سيدعلي سيادت
(),,1400/12/15 _ 1400/12/16,حكيمه خاتون نوري امامزاده, سيدعلي سيادت
|
رابطه ساختار سازماني و رضايتمندي شغلي با نقش ميانجي دلبستگي شغلي در بين آموزگاران فولادشهر در دوران كرونا,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,سيدعلي سيادت
بررسي تطبيقي برنامه هاي توسعه حرفه اي معلمان ابتدايي ايران و كشورهاي منتخب به منظور ارائه راهكارهاي عملي براي بهبود برنامه هاي توسعه حرفه اي,دكتري,1401/10/28, ,سيدعلي سيادت
بررسي معيارهاي گزينش رؤساي دانشگاه در دانشگاه‌هاي منتخب جهان و ايران و ارائه الگويي براي كاربست در دانشگاه‌هاي ايران,دكتري,1401/10/27, ,سيدعلي سيادت
بررسي وضعيت كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان با استاندارد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور(1399),كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,سيدعلي سيادت
تأثير روانشناختي طراحي احساس گراي نشانه هاي رنگي در بسته بندي با توجه به شخصيت بر ترجيحات مصرف كنندگان در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,سيدعلي سيادت
ارزيابي كيفيت خدمات سامانه آموزش الكترونيكي با استفاده از روش وب كوال و رويكرد تلفيقي مدل كانو و ماتريس تجزيه و تحليل اهميت – عملكرد: مطالعه موردي جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگوي عدم تمركز در نظام آموزش و پرورش ايران,دكتري,1401/09/30, ,سيدعلي سيادت
تدوين الگوي توسعه ي آموزش عالي پايدار، مورد مطالعه( دانشگاه هاي دولتي استان مازندران),دكتري,1401/09/29, ,سيدعلي سيادت
تحليل تاثير پاداش و آموزش سبز بر رفتارهاي سبز كاركنان (مطالعه موردي :مراكز درماني شهرستان بروجن),كارشناسي ارشد,1401/09/06, ,سيدعلي سيادت
نقش خودباوري معلمان در مديريت كلاس درس با ميانجيگري جو سازماني در مدارس ابتدايي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/31, ,سيدعلي سيادت
بررسي نقش ميانجي نظم جويي هيجاني در رابطه ي بين شخصيت پويا و چابكي يادگيري دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سيدعلي سيادت
رابطه معلم رهبري و رفتارهاي نوآورانه بانقش ميانجي چابكي يادگيري معلمان ابتدايي شهرستان مباركه,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سيدعلي سيادت
اثربخشي برنامه آموزش مديريت والدين بر مشكالت رفتاري دانش آموزان با ناتواني هوشي و رشدي و كاركردخانواده، تنظيم هيجان و مشاركت مادران آن ها,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,سيدعلي سيادت
شناسايي مؤلّفه ها و امكان‌سنجي استقرار مديريت داده هاي پژوهشي در كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران,دكتري,1401/06/29, ,سيدعلي سيادت
رابطه راهبردهاي رهبري مثبت‌گرا و تاب‌آوري سازماني با نقش ميانجي تمايل به ماندگاري كاركنان (مورد مطالعه: مراكز آموزش علمي‌كاربردي شهرستان اصفهان),كارشناسي ارشد,1401/06/20, ,سيدعلي سيادت
كارآفريني تحصيلي:كشف فرآيندها و مكانيزم ها، تدوين مدل و طراحي مداخله ها,دكتري,1401/06/16, ,سيدعلي سيادت
طراحي مدل رهبري مربي گرا و نقش آن در آموزش كار تيمي,دكتري,1401/06/12, ,سيدعلي سيادت
تاثير شفافيت سازماني بر تاب آوري سازماني با نقش ميانجي دوستي در محل كار,كارشناسي ارشد,1401/04/13, ,سيدعلي سيادت
توسعه الگويى از مديريت ريسك‌هاي منابع انسانى (مورد مطالعه: شركتهاي فعال در حوزه IT شهر اصفهان و بيروت).,دكتري,1401/04/13, ,سيدعلي سيادت
شناسايي و تبيين عوامل ايجادكننده تروماي سازماني در مدارس (مورد مطالعه: معلمان مدارس ابتدايي اورامانات),دكتري,1400/12/22, ,سيدعلي سيادت
تدوين الگوي دانشگاه نسل چهارم و امكان‌سنجي استقرار آن در دانشگاه‌ اصفهان,دكتري,1400/11/30, ,سيدعلي سيادت
تدوين مدل رهبري دين‌مدار براي مدارس متوسطه ايران,دكتري,1400/11/28, ,سيدعلي سيادت
طراحي و اعتباريابي الگوي تعالي منابع انساني حوزه ستادي قوه قضائيه,دكتري,1400/11/28, ,سيدعلي سيادت
تحليل موضوعي وضعيت همكاري هاي دانشگاه و صنعت در ايران براساس داده هاي پايگاه اسكوپوس,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين خوش بيني علمي و عملكرد آموزشي معلمان با نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي در مدارس ابتدايي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,سيدعلي سيادت
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي بر بهبود كاركردهاي اجرايي و اختصاصي¬سازي حافظه سرگذشتي كودكان پيش¬دبستاني نارس,كارشناسي ارشد,1400/11/23, ,سيدعلي سيادت
بررسي تاشير شرايط شغل بر مولفه هاي سلامت عمومي و انگيزش شغلي با در نظر گرفتن اثر ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در كاركنان پژوهشكده علوم توليدمثل يزد,كارشناسي ارشد,1400/11/16, ,سيدعلي سيادت
بررسي ميزان كاربست مديريت دانش بر اساس مدل لاوسون در پژوهشگاه فضايي ايران,كارشناسي ارشد,1400/07/04, ,سيدعلي سيادت
رابطه بين ميزان مشاركت در مجموعه هاي فرهنگي و عملكرد تحصيلي با نقش ميانجي عوامل خانوادگي در ميان دانش آموزان دوره متوسطه اول نواحي منتخب شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,سيدعلي سيادت
رابطه ي بين خوش بيني شغلي و عملكرد شغلي با نقش ميانجي انطباق پذيري شغلي در بين معلمان دوره ي ابتدايي ناحيه ي 5 شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,سيدعلي سيادت
رابطه بين عدالت سازماني و انحراف سازنده با نقش ميانجي جو نوآورانه در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/07, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه معلم رهبري با حرفه گرايي با نقش ميانجي اشتياق شغلي درميان معلمان دوره دوم متوسطه شهر خميني شهر,كارشناسي ارشد,1399/12/27, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگوي فرهنگ سازماني مبتني بر جانشين پروري- مورد مطالعه: صنعت بيمه ايران,دكتري,1399/12/27, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگوي ارزيابي مشاركت اجتماعي دانشگاه ها و تأثير آن بر جامعه محلي و منطقه اي. مورد مطالعه. دانشگاه سمنان,دكتري,1399/12/27, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه رهبري متواضعانه مديران دانشگاهي باوفا داري اعضاي هيئت علمي با نقش ميانجي اشتياق شغلي در دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/12/26, ,سيدعلي سيادت
طراحي مدل برندسازي شخصي كارمندان قوه قضائيه با تأكيد بر آموزش¬هاي سازماني¬,دكتري,1399/10/29, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگوي رهبري هم افزا در دانشگاه ها و ارزيابي آن در دانشگاه اصفهان,دكتري,1399/09/05, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه شايستگي حرفه‌اي اعضاي هيئت علمي با انگيزش تحصيلي دانشجويان و نقش ميانجي محبوبيت اجتماعي آن ها از ديدگاه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/06/29, ,سيدعلي سيادت
طراحي و تبيين مدل بومي شاخص هاي بازاريابي آموزش عالي در جذب دانشجويان مراكز آموزش علمي- كاربردي اصفهان,دكتري,1399/02/23, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين رهبري مثبت گرا و جذابيت سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/08/22, ,سيدعلي سيادت
: بررسي رابطه بين رهبري اصيل و رسالت شغلي با نقش ميانجي فضيلت سازماني در ميان كاركنان دانشگاه اصفهان.,كارشناسي ارشد,1398/07/21, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه‌ي بين سلامت سازماني و دلبستگي شغلي با نقش ميانجي حمايت سازماني ادراك شده در بين معلمان آموزش و پرورش شهرستان ايلام,كارشناسي ارشد,1398/06/02, ,سيدعلي سيادت
1- فارسي: تبيين و طراحي الگوي ساختاري رابطه فضيلت سازماني و عدالت سازماني با نقش ميانجي اخلاق حرفه اي در بين اعضاء هيات علمي و كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان خوزستان,دكتري,1398/05/15, ,سيدعلي سيادت
بررسي و مقايسه تاثير مولفه هاي مديريت مشاركتي بر بهبود عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان و دانشگاه هرات,كارشناسي ارشد,1397/10/26, ,سيدعلي سيادت
تاثير رضايتمندي شغلي بر تعهد سازماني و جامعه پذيري معلمان دبستان هاي دخترانه شهرستان فلاورجان,كارشناسي ارشد,1397/08/06, ,سيدعلي سيادت
بررسي موئلفه هاي هوش اجتماعي,كارشناسي ارشد,1396/07/29, ,سيدعلي سيادت
رابطه بين يادگيري سازماني و رهبري تحولي مديران با عملكرد كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1396/07/26, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه باورهاي فراشناخت ......,كارشناسي ارشد,1396/07/25, ,سيدعلي سيادت
بررسي,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كيفيت زندگي كاركنان,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين ساختار سازماني با از خود .......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي ميزان كاربست .....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه چابكي سازماني ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين عاطفه مثبت .....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين بلوغ .......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين اجزاي ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه كيفيت ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
تعيين رابطه قرارداد ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي را بطه بين .....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين ......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابط بين ......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي ميزان كاربست ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه مولفه هاي ...,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين ....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين ......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابط بين ......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي تعيين سلامت .....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين نوع ......,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه غني سازي شغلي.....,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين مولفه هاي فضيلت سازماني و ويژگي هاي شخصيتي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,سيدعلي سيادت
رابطه يادگيري سازماني خود كارامدي عمومي ......,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
اعتبارسنجي مولفه هاي خرد سازماني و بررسي رابطه آن با هوش راهبردي در دانشگاه جامع علمي كاربردي,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه يادگيري سازماني،توانمندسازهاي تعالي سازماني و قابليت‌هاي چابكي سازماني در دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي مدل ساختاري رابه بين .......,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي ...,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي عوامل.....,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
اعتبار سنجي ابزار خرد ........,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
شناسائي عوامل احمال كاري....,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
طراحي كانون توسعه رهبري و مقايسه تاثير آن با آموزش¬هاي مرسوم و موجود در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
مدل سازي تصميم گيري چند شاخصه فازي(AHP) براي انتخاب مديران آموزشي براساس معيارهاي شايستگي مديريتي در آموزش وپرورش اصفهان,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
آسيب شناسي رفتارهاي سوء پژوهشي در نظام آموزش عالي ايران؛ با تأكيد بر اخلاق حرفه اي پژوهش,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
شناسايي و تدوين ملاكهاي انتصاب مديران و معاونين نواحي و مناطق آموزش و پرورش به منظور ارائه الگوي مطلوب شايستگي مورد مطالعه آموزش و پرورش استان اصفهان,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگوي رابطه خودبهسازي و عملكرد شغلي با نقش ميانجي چابكي سازماني در بين مديران مدارس متوسطه,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
طراحي مدلي براي DNA سازماني مورد مطالعه: شركت هاي دولتي شهر اصفهان,دكتري,, ,سيدعلي سيادت
طراحي الگويي جهت مديريت اثربخش بحران در سازمان از طريق يادگيري سازماني و اعتبار بخشي آن (مورد مطالعه: سازمانهاي منتخب در اتاق مديريت بحران اصفهان),دكتري,, ,سيدعلي سيادت
بررسي معيارهاي گزينش رؤساي دانشگاه در دانشگاه‌هاي منتخب جهان و ايران و ارائه الگويي براي كاربست در دانشگاه‌هاي ايران,,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاه‌هاي دولتي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 87-1386,,, ,سيدعلي سيادت
بررسي رابطه منابع قدرت مديران و اثربخشي ارتباطات سازماني در شرکت هاي تعاوني منطقه اصفهان و نجف آباد,,, ,سيدعلي سيادت
بررسي آسيب هاي اجتماعي اينترنت و تاثيرات رواني آن بر دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسكان اصفهان در سال تحصيلي 91-92,,, ,سيدعلي سيادت
بررسي وضعيت موجود و مطلوب آموزش فيزيک در دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان,,, ,سيدعلي سيادت
بررسي تاثير تحصيلات دوره تعليمات عمومي بر تنظيم خانواده در شهرستان اليگودرز,,, ,سيدعلي سيادت
ارزيابي دوره هاي آموزشي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان بر اساس الگوي انتقالي هالتون در سال1393,,, ,سيدعلي سيادت
جستجو:
|
راهنماي عملي برنامه ريزي استراتزيك سازماني با رويكرد اسلامي,فوزان,1398,محمد نجفي, حسين چهارباشلو, سيدعلي سيادت, فاطمه خوشنويسان, سعادت فقيهي
مديريت كلاس تحولي جلد دوم,يارمانا - جهاد دانشگاهي,1397,ليلا مقتدايي خوراسگاني, رضا هويدا, سيدعلي سيادت
مديريت كلاس تحولي جلد اول,يارمانا - جهاد دانشگاهي,1396,ليلا مقتدايي خوراسگاني, رضا هويدا, سيدعلي سيادت
مديريت كيفيت جامع، تعالي و چابكي در سازمانها,دارلطب,1396,مرضيه حيدري, سيدعلي سيادت, مسعود قرباني دولت آبادي
سياستگذاري در آموزش و پرورش,اموخته,1395,ناهيد نادري بني, رضاعلي نوروزي, سيدعلي سيادت
مديريت كلاس تحولي,يارمانا,1394,ليلا مقتدايي خوراسگاني, رضا هويدا, سيدعلي سيادت
نظارت(آموزشي)باز تعريف,دانشگاه اصفهان,1393,رضا هويدا, سيدعلي سيادت, حميد رحيمي سميرمي
تدريس موثر در آموزش عالي,انتشاارت علمي فرهنگي,1392,محمدجواد لياقت دار, سيدعلي سيادت
سياستگذاري در آموزش و پرورش,نشر آموخته,1392,ناهيد نادري, رضاعلي نوروزي, سيدعلي سيادت
مديريت و رهبري در سازمان هاي آموزشي-«280ص»,آموخته,1392,محمد نجفي, سيدعلي سيادت, حميد رحيمي, پيمان يارمحمدزاده, سعادت فقيهي
مباحثي در سازمان و مديريت,دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد,1390,حميد رضا جعفري, سيدعلي سيادت, محسن اژدر, سعيد كبيريان
282 راهكار براي داشتن كلاسي فعال,مداد سفيد,1390,اشرف مير حيدري, سيدعلي سيادت
مباني و اصول مديريت كيفيت در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني[128ص],کلک نوين,1390,زهرا کشتکار, احمد شعباني, سيدعلي سيادت
پارادايم مديريت دانش,انتشارات اركان دانش,1389,رضا هويدا, سيدعلي سيادت, اكرم نيك بخت, اعظم مقدم
مباني و اصول اقتصاد آموزش و پرورش,جنگل,1383,مرضيه مختاري پور, سيدعلي سيادت
مباحثي در سازمان و مديريت آموزشي,آواي نور,1383,رسول رباني خوراسگاني, سيدعلي سيادت, حسين زارع, افسر قاسمي نژاد
درآمدي بر پژوهش هاي كيفي,سما قلم قم,1382,عبدالرسول جمشيديان, سيدعلي سيادت, رضاعلي نوروزي
طراحي و تحليل نظام هاي آموزشي,آواي نور,1381,سيدعلي سيادت, رسول رباني خوراسگاني
مديريت كلاس تحولي,جهاددانشگاهي+يادمان,,سيدعلي سيادت
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
055 رويكردهاي اقتصادي در آموزش و پرورش 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
138 بودجه و مديريت مالي در نظام هاي آموزشي 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00
148 مديريت مالي در نظام هاي اموزشي 1401/10/19 دوشنبه 10:00-12:00
528 متون تخصصي 1401/10/25 يك شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal